فراق و حال زار در عین وصل به معشوق
برنامه معرفت یازدهم مرداد ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۵-۱۲
برنامه معرفت هجدهم مرداد ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۵-۱۹
نمایش همه

صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت

دانلود صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
فصل شانزدهم: اندیشه های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و یکم انّیّت و انانیّت، فنا سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و دوم حصول و حضور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و سوم نسبت میان دین و فلسفه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و چهارم قهرمان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و پنجم کیستی انسان از دیدگاه ملاصدرا پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و ششم رابطه نفس با بدن سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتم انسان شناسی قرآن در آیه امانت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هشتم حرکت در عشق و حرکت جوهری پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و نهم آیه «هو الأول والآخر» و دیالکتیک توحیدی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و دهم نسبت عقل و وحی در حکمت متعالیه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و یازدهم حقیقت محمدیّه وگفتگوی حق با عقل پنجاه دقیقه لینک دانلود
فصل هفدهم: شرح غزلیات عارفانه حافظ
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و دوازدهم خوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیست چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سیزدهم وقت و زمان؛ زهد و زاهد چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و چهاردهم الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و پانزدهم ادامه الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها چهل دقیقه لینک دانلود
صد و شانزدهم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفدهم وجه و رخ معنی راز و غیب سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هجدهم روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست چهل دقیقه لینک دانلود
صد و نوزدهم عکس روی تو چو در آینه جام افتاد سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و بیستم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و یکم ادامه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و دوم صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و سوم ادامه صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و چهارم دلا بسوز که سوز تو کارها بکند پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و پنجم ادامه دلا بسوز که سوز تو کارها بکند سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و ششم به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و هفتم ادامه به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و هشتم هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و نهم ادامه هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی ام منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و یکم سالها پیروی مذهب رندان کردم چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و دوم دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و سی و سوم ادامه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و سی و چهارم پاداش سالک در گرو عبور از دهلیز دنیا چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و پنجم بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و ششم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و هفتم ادامه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و هشتم رابطه عقل و دیوانگی؛ معرفت و آزادی سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و سی و نهم سالها دل طلب جام جم از ما می کرد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهلم ادامه سالها دل طلب جام جم از ما می کرد چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و یکم گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و دوم ادامه گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و سوم عهد و پیمان ازلی انسان پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و چهارم ذبح حیوانیت خود، ظاهر و باطن سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و پنجم ظهور ابدیت در انسان چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و ششم جان بی جمال جانان میل جهان ندارد پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و هفتم ادامه جان بی جمال جانان میل جهان ندارد چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و هشتم گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و نهم ادامه گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاهم سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و یکم ادامه سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  صوت صدقسمت اول برنامه معرفت
فصل هجدهم: اندیشه های اشراقی حکیم سهروردی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و پنجاه و دوم حکمت ذوقی و حکمت بحثی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و سوم فرق میان اشراقی بودن افلاطون و سهروردی سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و چهارم عالم هستی به مثابه کتاب سی و شش دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و پنجم ارتباط فلسفه ابن سینا و سهروردی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و ششم تفسیر رساله لغت موران سهروردی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و هفتم داستان خفاش و آفتاب پرست از لغت موران چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و هشتم تعریف خواب در رساله پرتونامه سهروردی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و نهم تبیین مفاهیم نور و حضور و ظهور در فلسفه اشراق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و شصتم چگونگی حصول لذت حقیقی، صداقت و راستی مقدمه ثبات سی و شش دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و یکم عقل و نور و معنی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و دوم ویژه برنامه میلاد پیامبر اسلام چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و سوم تفسیر حکایتی از رساله فی حاله الطفولیه چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و چهارم سه حادثه سرنوشت ساز تفکر انسانی پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
فصل نوزدهم: شرح اندیشه های سعدی شیرازی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و شصت و پنجم بهاریه نوروزی از حضرت سعدی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و ششم غزل درخت غنچه برآورد و بلبلان مست اند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و هفتم غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و هشتم ادامه غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا چهل و سه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و نهم دیباچه گلستان سعدی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هفتادم متواضع ترین موجود عالم هستی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و یکم ارتباط انسان با طبیعت در نظر علم قدیم و جدید چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و دوم ادامه دیباچه گلستان سعدی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و سوم عاکفان جلال و واصفان جلال چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و چهارم غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و پنجم ادامه غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و و ششم حکایت پروانه و صدق محبت او از باب سوم بوستان سعدی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و هفتم عشق یک حقیقت دو طرفه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و هشتم تفسیر حکایت مخاطب شمع و پروانه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و نهم اتحاد در ذات و صفات حق تعالی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتادم باب چهارم بوستان سعدی با موضوع تواضع چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و یکم حکایت بایزید بسطامی باب چهارم بوستان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و دوم حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و سوم حکایت «شنیدم که وقتی سحرگاه عید» چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و چهارم صورت و معنی برای انسان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و پنجم حکایت یکی پرسید از آن گم کرده فرزند چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و ششم حکایت یازدهم حکایت در اخلاق درویشان چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و هفتم همدلی قرابت عقلانی افراد با یکدیگر چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و هشتم حکایت در عالم طفولیت بوستان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و نهم اصالت هنر در توازن میان فرم و محتوا پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و نودم حکایت توانگری نه به مال است پیش اهل کمال چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و نود و یکم شرایط شنونده و گوینده در گفتگو پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
صد و نود و دوم منشأ ترس در انسان، رعایت ادب نفس چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و سوم بیا تر برآریم دستی ز دل چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و نود و چهارم آیا گناه ذاتی اسا یا عرضی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و پنجم ویژه برنامه شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و نود و ششم غزل برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و نود و هفتم خلوت گزینی راه رسیدن به توحید نیست پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و نود و هشتم غزل بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و نهم حرکت جوهری در اندیشه پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویستم تمثل معانی از عالم بیکرانگی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود

73 دیدگاه ها

 1. mirzaee گفت:

  با سلام و خدا قوت خدمت شما عزیزان
  آیا امکان دارده بتونیم از ۱۰۰ قسمت صوتی اول هم استفاده کنیم؟

 2. s گفت:

  سپاس از تلاش شما برای گرد آوری این مطالب..

 3. اشراق گفت:

  باتحیات وسلام فراوان،وتشکر بی پیرایه از زحمات بی شائبه جنابتان.عرضی داشتیم.لطفا بفرماییدکل برنامه معرفت جناب استاد دینانی به صورت ویدئویی ونیز بصورت صوتی_هرکدام جداگانه از ابتدای پخش برنامه که فکرکنم از سال ۱۳۸۷ باشد_حجم ترافیک شان چقدر است.بعبارت دیگر چند گیگابایت برای دانلود تصویری وچه مقدار برای دانلود صوتی لازم است تا برای دانلود تمامی آنها اقدامات لازمه صورت پذیرد.سپاسگذاریم.یاحق.

  • با سلام خدمت شما دوست عزیز
   تمامی فایل های صوتی برنامه معرفت تا کنون روی سایت قرار دارد و حجم آنها ۱ گیگابایت می باشد . اما تمام قسمت های ویدئویی از ابتدای پخش روی سایت نیست و فقط برنامه های با موضوع تفسیر غزلیات حافظ و تفسیر غزلیات سعدی و همچنین برنامه هایی که در دوماه اخیر پخش شده روی سایت قرار دارد که مجموع این فایل ها نیز بالغ بر دو گیگ است .
   برنامه های ویدئویی که تاکنون قرار نگرفته از ابتدای پخش تا کنون ، به تدریج قرار داده خواهد شد .

 4. مهدی گفت:

  بسیار تشکر می کنم خدا خیرتو ن بده

 5. فرهاد غلامیان گفت:

  ارزوی محشور شدن استاد و پیروان ایشان با شاه ولایت را از خدای منان خواستارم

 6. کمالی گفت:

  سلام
  خسته نباشید
  می خواستم بدونم آخرین قسمت این ۲۰۰ قسمت در چه تاریخی پخش شده که با دونستن این مطلب بتونیم قسمتهای بعدی رو هم از طریق سایتتون دانلود کنیم.
  ممنون از لطفتون.

  • سلام به شما دوست عزیز
   قسمت ۲۰۰ در اواخر مهر ماه پخش شده و ادامه آن را ازاین لینک دریافت بفرمایید

   • کمالی گفت:

    واقعا ممنون.
    در ضمن طی جستجویی که برای پیدا کردن این فایلها در اینترنت انجام دادم به وبسایتهایی برخوردم که این ۲۰۰ قسمت رو برخلاف شما می فروشن (که تا حدودی استقبال هم شده). اگر امکانش رو دارید تبلیغات بیشتری انجام بدید تا همه ی دوستان از امکانات شما آگاه و بهرمند بشن.
    ممنون از لطفتون.

 7. اشراق الهامي گفت:

  با تهیات فراوان.اگر امکان داشته باشد لطفا فایلهای ویدوئی برنامه های معرفت استاد محترم را نیز در سایت خود بارگذاری نمایید.از زحمات بی دریغتان بسیار سپاسگذاریم.

 8. اشراق الهامي گفت:

  با سلام.اینجانب ۱۰۰ قسمت دوم صوتی برنامه معرفت را کلا دانلود کرده ام (یعنی تا تاریخ ۱۷-۶-۱۳۹۰)،لطفا بفرمائید مابقی برنامه معرفت را تا آخرین برنامه پخش شده از کدامین قسمت یا لینک دانلود کنم.البته فایلهای صوتی مد نظر است.با شپاس فراوان.موید عندالله باشید.

 9. اشراق الهامي گفت:

  باسپاس مجدد.برنامه معرفت در تاریخهای ذیل در درگاه وبسایت تان موجود نیست.لطفا بفرماییدچرا؟وچه زمانی آنها را برای دانلود بارگذاری میکنید.موید عندالله باشید.۲۴-۶-۱۳۹۱ —۳۱-۶-۱۳۹۱ —۷-۷-۱۳۹۱ —۱۴-۷-۱۳۹۱ —۲۱-۷-۱۳۹۱ —۲۸-۷-۱۳۹۱ —و ۳-۹-۱۳۹۱ —

  • سلام به شما
   تاریخ هایی که ذکر کردید ، در همین صفحه قرار گرفت . از قسمت ۲۰۱ تا ۲۰۶ . و بقیه برنامه ها نیز لینک دقیق اش در ادامه قرار داده شده . با تشکر از توجه شما

 10. اشراق الهامي گفت:

  باسلام وسپاس فراوان ازپاسخگویی سریع و دقیق به کاربران مشتاق و دوستدارتان.ایدکم الله بروح القدس.از اینکه فایلهای فراموش شده مهرماه را برای دانلود بارگذاری کردید،حقیقتا نهایت تقدیر و امتنان را داریم.اما باز دو ایراد کوچک همچنان باقی مانده است:یکی اینکه فایل صوتی برنامه معرفت به تاریخ ۳-۹-۱۳۹۱ در هیچ یک از لینکهایتان موجود نیست! و دیگر آنکه دانلود فایل صوتی برنامه معرفت به تاریخ ۱۰-۹-۱۳۹۱ ، Error میدهد.لطفا اصلاح فرمایید تا دانلودهایمان به ترتیب و منظم چیدمان شده باشد.همچنین اگر مقدور باشد نوع فایل ها را از یک نوع مثلا win یا mp3 قرار دهید نه به صورت فعلی که اکثرشان البته ازنوع mp3 است ولی معدودی را نیز با فرمت winrarبار گذاری کرده اید. اینکه وقت میگذارید تا سوالات کاربران را باحوصله تمام خوانده و پاسخ دهید مجددا نهایت سپاسگذاری را داریم.

  • با سلام خدمت شما همراه گرامی
   اکثر فایل های قرار داده شده البته به صورتMP3 می باشد .
   به زودی ایمیلی برای همکاری و دیگر مواردی که عرض کرده بودید برایتان ارسال خواهد شد .
   با تشکر از شما

   • اشراق الهامي گفت:

    باسلامی دوباره.غرض از مزاحمت بیان این نکته بود که فایلهای صوتی برنامه معرفت به تاریخهای ۳ آذر و ۱۰ آذر سال ۹۱ همچنان دارای ایرادبوده وقابل دسترسی برای دانلود نمی باشند.مستدعی است جهت اصلاح موارد ذکر شده اقدام فرمایید.بسیار ممنون خواهیم بود.ایدکم الله تعالی بروح القدس.

 11. نبیلی گفت:

  سلام و خدا قوت. بسیار کار مناسب و خداپسندانه ای را آغاز کرده اید . انشالله حداوند به استاد عمر طولانی با عزت عطا فرموده و ما نیز بیش از پیش از فیوضات ایشان بهره مند شده و توشه دنیا و آ خرت مان بسازیم.

 12. احسان نبیی گفت:

  باسمه تعالی شان العزیز

  برادر گرامی باتشکر از شما
  بنده در دانلود ۱۰۰ قسمت اول متوجه شدم شش قسمت فعال نیستند. آیا امکان اصلاح اینها برای شما وجود دارد؟
  شماره این شش قسمت عبارتند از:
  ۸۷ – ۵۲ – ۵۱ – ۴۸ – ۴۴ – ۰۶

  • با سلام قسمت هایی که فرمودید در این صفحه موجود نیست ! منظورتان قسمت ۸۷ برنامه معرفت است (به عنوان مثال !) ؛ هم در این صفحه و هم در صد قسمت اول چک شد ،مشکلی نیست و به راحتی قابل دانلود است

 13. اشراق الهامي گفت:

  باسلام وتبریک سال جدید به شما عزیزان و آرزوی پیروزی و موفقیت بالدوام بر شما و تمامی اشاعه دهندگان معارف حقه حقیقیه فلسفی و عرفانی.امید که مشمول عنایات بی پایان حضرت حق تبارک و تعالی قرار گیرید.انشاالله.الغرض،همچنانکه قبلا نیز چندین بار معروض افتاده است فایل صوتی برنامه معرفت به تاریخ ۳-۹-۱۳۹۱ در هیچکدام از لینکها موجود نیست!!! همچنین فایل صوتی ۱۰-۹-۱۳۹۱ خراب بوده و اصلا دانلود نمیشود؟لطفا محبت نموده و تاریخهای فوق الذکر را برای دانلود ما آپلود کنید.بی صبرانه منتظریم.موید عندالله باشید.یاحق.

 14. اشراق الهامي گفت:

  با سلام.احتراما به اطلاع میرساند قسمتهای سوم آذر و دهم آذر برنامه صوتی معرفت در سال گذشته جهت دانلود موجود نمیباشدلطفا جهت اصلاح آنها اقدام فرمایید.بی صبرانه منتظریم.این برای چندمین بار است که برایتان ایمیل میفرستیم بدون اینکه جوابی برایمان بفرستید.از لطفتان ممنون خواهیم بود.مویدعندالله باشید.

 15. زهره اسحاقی گفت:

  سلآم دوستان بزرگوارم
  با سپاس فراوان از این همه تلاش صادقانه و مفید…
  امید که مأجور باشید…
  یک اشکالی پیش آمده:
  قسمت های ۱۱۷ و ۱۱۸، هر دو یکی اند! و در واقع شرح بیت اول غزلِ ”در ازل پرتو حسنت تجلّی دم زد” ، حذف شده است…
  خیلی ممنونم

 16. اشراق الهامي گفت:

  باسلام و تحیات صمیمانه.مجددا به عرض میرساند فایلهای صوتی برنامه معرفت به تاریخ های سوم و دهم آذر ماه ۱۳۹۱ موجود نیست و خراب میباشد.لطفا پاسخ فرمایید.این برای چندمین بار است که ایمیل میفرستیم.موید عندالله باشید.

 17. اشراق الهامي گفت:

  باسلام.احتراما مستدعی است اگر مقدور باشد بفرمایید اشعاری که جناب دکتر لاریجانی در حین اجرای برنامه معرفت قرائت میفرمایند از کدام شعراء و یا به عبارت بهتر از کدامین دیوانها است؟ممنون خواهیم بود.مویدعندالله باشید.

 18. آرش صادقی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید؛
  ضمن سپاس و تقدیر از تلاش شما عزیزان در نشر این برنامه، ممنون میشوم در صورت امکان فایل‏های ویدیوئی، ۲۰۰ قسمتی که به صورت صوتی تهیه نموده اید را نیز بر روی سایت قرار دهید.
  با تشکر فراوان.

 19. امین گفت:

  از ته ته ته دل ازتون تشکر میکنم
  خدا انشالا به عمرتون برکت بده

 20. امین گفت:

  جناب مدیر سلام
  اول بگم ک توو دعا فراموشتون نمیکنم
  میخواستم بگم موضوعات فایلهای ۲۰۱ تا ۲۰۶ رو بی زحمت بزارین
  و آیا اطلاعاتی در مورد امکان ملاقات حضوری یا برقراری ارتباط و یا شرکت در جلسات حضرت استاد دارین؟
  زحمت و عشق و تلاش بدون چشمداشت و ایثار گرانه شما همیشه در خاطرم میمونه

  • آقای امین عزیز

   ملاقات حضوری با جناب دکتر دینانی تنها از طریق شرکت در کلاس «ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام» که روزهای دوشنبه هر هفته در موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران برگزار می شود، میسر است. این کلاسها روزهای دوشنبه هر هفته و ساعت ۱۲ ظهر برگزار می شود.

 21. زهرا گفت:

  سلام…عیدتون مبارک!

  من فایل صوتی برنامه۱۱۷ را ندارم…درواقع میشود جلسه ی۵ حافظ. در فایل های صوتی شما موجود نیست در قسمت تصویری ها هم نیست! نمیدانم چرا! شدیدا برای دنبال کردن ادامه ی برنامه ها به ترک۱۱۷ نیاز دارم… چطور میتوانم پیدایش کنم؟

  • مدیر سایت گفت:

   سلام عید شما هم مبارک؛ فایل صوتی ۱۱۷ موجود هست در همین صفحه ! تفسیر بیت « در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد» ؛اگه منظورتون این هست که بعد از دانلود اجرا نمیشه ، تست کردم و مشکلی نداشت اگر هم مشکل دیگه ای هست بفرمایید اصلاح می کنیم
   با تشکر

 22. زهرا گفت:

  بله موجود هست اما درواقع با ۱۱۸ تکراری هستند… بیت های دوم ببعد این شعر هست…یک فایل این وسط جامانده!

 23. سید محمد معین وفایی گفت:

  لطفا تاریخ هر فایل را ذکر کنید تا بتوانیم بهتر استفاده کنیم

 24. معراج گفت:

  سلام
  تا آنجا که ما یادمان می آید در ایام عید نوروز ۹۱ برنامه معرفت هر روز پخش می شد … اما آنچه شما در این سایت قرار دادید ۱۵ روز برنامه متوالی معرفت فقط به ۴ فایل صوتی خلاصه شده است…
  به عبارت دیگر بین قسمت های ۱۷۵ و ۱۷۶ این مجموعه چند جلسه دیگر هم وجود دارد که شما از آن ها غفلت کرده اید.و همچنین بین قسمت های ۱۷۶ و ۱۷۷ حدود ۶ جلسه هم باز غفلت شده است…
  لطفا توضیحاتی بفرمایید…
  با سپاس فراوان

  • ببینید دوست عزیز برنامه های پخش شده در ایام نوروز ۹۱ با موضوع شرح غزلیات سعدی بود. اگر به صورت شماره ای نگاه کنید به خاطر اینکه یکی از دوستان در پیاده کردن تاریخ برنامه ها روی فایل های صوتی اشتباه کرده حق به جانب شما می شود. اما اگر با دقت توالی جلسات سعدی را گوش کنید متوجه می شوید که اشتباهی صورت نگرفته و صرفا تاریخ روی فایل های صوتی به اشتباه درج شده است.
   البته باید به تاریخ صحیح تبدیل بشود که فعلا ما از آن غفلت کرده ایم

 25. مهدی گفت:

  چه زمانی فایلهای صوتی قسمت های ۲۰۰ به بعد را در سایت قرار خواهید داد؟

 26. رضا گفت:

  سلام! خسته نباشید

  خیلی مشتاقم ویدیوهای این برنامه را هم دانلود کنم. آیا این سایت گرانبها می تواند با این کار مجدداً بنده را شگفت زده کرده و ویدیوهای این برنامه را هم برای دانلود ما خارج نشینان قرار دهد؟

  خیلی خیلی از شما و همکارانتان سپاسگذارم.

 27. yaser گفت:

  باسلام
  تشکر ویژه از همه دست اندرکاران
  بسیار بسیار پربار و ارزنده است . مدت ها بود آرزو میکردم جایی پیدا کنم این جلسات رو خریداری کنم اما گیر نمی آوردم . خداروشکر و تشکر از شما . خدا ثوابتان دهد

 28. عباس گفت:

  خداوند طول عمر و سلامتی به استاد عطا بفرمایند….
  درود بر شما

 29. محمود گفت:

  با سلام فقط می تونم بگم جزاکم الله جزا خیر جزا انشاالله تعالی .

 30. عبدالله محمدی گفت:

  باتشکر بسیار زیاد ازشما واستاد نهایت محترم دکترابراهیمی دینانی و زحمات تان که برای ظرفیت سازی نسل امروز وآشنایی شان با معارف دینی متحمل میشوید، واقعا، خداوند اجرتان بدهد، زیرا فقط خداوند تبارک وتعالی قادر است اجر آنهایی که برای پخش دانش و آموزش و پرورش بندگان او متقبل میشود به ایشان بدهد. تشکر وجهان سپاس، خداوند برتوفیقات تان بیفزاید. وخداوند استاد را حفظ کند.

 31. حامد گفت:

  سلام دکتر با عرض خسته نباشید وتشکر از زحماتتان در راه علم و معرفت.میخواستبپرسم ایا تفسیری از قران کریم دارین؟متشکرم

 32. رمضان عبدالهی گفت:

  سلام
  درود وافر بر فیلسوف گران سنگ جناب استاد ابراهیمی دینانی و دیگر بزرگوارانی که در ترویج و نشر اندیشه های فلسفی بزرگانی چون ابن سینا و جناب ملاصدرا و دیگر فیلسوفان این آب و خاک همواره درحال تلاش و کوشش هستند

 33. فاطمه گفت:

  سلام
  ممنون میشم اگر لطف کنید فایل صوتی سخنان دکتر درباره نفس و بدن رو در اختیارمون قرار بدهید

 34. احسان گفت:

  فقط اهل معرفت می دانند که چه گنجی را در این سایت به رایگان گذاشته اند

  سپاس از گنج داران و توزیع کنندگان گنج

  و با کسب اجازه از سایتدار عزیز می گویم که :

  من نمی گویم مرا هدیه دهید
  بلکه گویم لایق هدیه شوید

  از شما کی کدیهٔ زر می‌کنیم
  ما شما را کیمیاگر می‌کنیم

 35. مجتبی گفت:

  با سلام.
  آقا تا همین هفته پیش امکان دانلود ۵۰ قسمت ۵۰ قسمت به طور یکجا موجود بود…
  الان نمیدونم چی شده که دیگه نیست و نمیشه…
  what happen؟

 36. مجتبی گفت:

  طلایی برادر…
  حالا در آینده مقدور میشه یا کلاً منتظر یکجا نباشم و شروع کنم به دونه دونه گرفتن؟

 37. هایده گفت:

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  من از شما خاضعانه خواهش می کنم دانلود ۱۰۰ قسمتی های سال های گذشته را هر چه زودتر مجددا در اختیار ما تشنگان سخنان پر گوهر
  حکیم دینانی قرار دهید. این عاشق را نا امید نکنید. سباسگذارم

 38. صدیقه گفت:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما و تشکر از زحمات شما تقاضایی داریم مبنی برا اینکه فایل های قسمت دو م هم قابل دانلود بصورت ۵۰ تایی باشد مثل قسمت اول که قبلا دانلود کرده بودیم

 39. بهمن گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید
  در این بخش نام فصل هجدهم به اشتباه فصل هفدهم تایپ شده
  “صرفا جهت اطلاع و در صورت نیاز تصحیح آن”
  با تشکر فراوان

 40. اریا گفت:

  سلام
  متاسفانه لینک های داده شده قابل دانلود نیست وخطا میدهد
  لطفا بررسی نمایید

 41. محمد صبحی گفت:

  با سلام خدمت دوستان محترم وعزیز ، افسوس که زبانم از تشکر عاجز است ، درود بیکران بر شما ، درود به وسعت هستی ، درود به وسعت درک و عقل، به همه شما و همه دوست داران شما. بدرود

 42. omid گفت:

  سلام و خسته نباشید.موقع دانلود فایل صوتی بجای دانلود کردن صدا پخش میشه.لطفا راهنمایم کنید که مشکل از کجاست.ممنون میشم

  • علی گفت:

   دوست عزیز کافی است در هما صفحه موقع پخش شدن بر روی خط track کلیک راست کنید و گزینه save audio as را انتخاب کنید. موفق باشید.

 43. داد گفت:

  سلام برنامه را نمیشود دانلود کرد لطفا رسیدگی نمائید

 44. کریم گفت:

  با سلام خدمت هر دو بزرگوار :
  میشه برای حل معادلات زندگی روز مره هم برنامه ای ترتیب دهید .
  دخل و خرج /دروغ / غیبت / حسد / کینه و غیره
  البته همه اینها با سیر وسلوک قابل حل ولی میخوام جزئیات را بدانم .
  ممونم استاد

 45. مجتبی گفت:

  سلام مدیر سایت عزیز واقعا دستون درد نکنه زحمت می کشید
  اگه ممکنه شما که زحمت کشیدید اینارو دسته بندی کردید خب همینارو بصورت فشرده قرار بدید تا راحت دانلود کنیم

 46. مصطفی گفت:

  با سلام و عرض تبریک و تشکر به خاطر راه اندازی سایت بسیار پر بار و زیبای استاد بی همتای فلسفه و عرفان جناب حکیم دینانی.
  ایشان با همتی بلند بخش عظیمی از کنجینه عرفان و فلسفه این سرزمین را استخراج نموده و با زبانی بسیار زیبا و شیوا به دوستداران و شیفتگان معرفت ارائه نمودند . و به حق جنابعالی نیز با راه اندازی و مدیرت این سایت زیبا درتقسیم شراب عشق و معرفت سهیم هستید. در صد قسمت دوم آرشیو اندیشه های سهروردی فصل هجدهم می باشد که به اشتباه فصل هفدهم معرفی شده ضمن اینکه ادر فهرست اگر محبت کنید به جای نقطه شماره فایلها را در کنار موضوع اضافه نمایید بهتر است .

 47. سیدمحمدرضا سیدی گفت:

  سلام علیکم
  در بخش تفسیر غزل‌های حافظ، فایل‌های شماره‌های ۱۱۷ و ۱۱۸ یکی هستند؛ یعنی یکی رونوشت دیگری است و با توجه به سیر مطلب، مشخص است که ۱۱۷ موجود نیست و ۱۱۷ فعلی رونوشت ۱۱۸ است.

 48. amir گفت:

  سلام ممنون از سایتتون/ اگه میشه فایلای صوتی رو به صورت کلی برای دانلود بزارین که دانلودش راحت تر بشه. مثلا ۱۰۰ قسمت اول در یک فایل دانلود.ممنون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *