آخرین مطالب

برنامه معرفت ۳ مرداد ۱۳۹۳

304-23-khordad-1393

پای مسیحا که جهان می‌نبشت/بر سر بازارچه‌ای میگذشت/گرگ سگی بر گذر افتاده دید/یوسفش از چه بدر افتاده دید/بر سر آن جیفه گروهی نظار/بر صفت کرکس مردار خوار/گفت یکی وحشت این در دماغ/تیرگی آرد چو نفس در چراغ/وان دگری گفت نه بس حاصلست/کوری چشمست و بلای دلست/هر کس ازان پرده نوائی نمود/بر سر آن جیفه جفائی نمود/چون به سخن نوبت عیسی رسید/عیب رها کرد و به معنی رسید بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۲۷ تیر ۱۳۹۳

304-23-khordad-1393

نظامی می گوید: عقل که اساس این عالم است و اشرف موجودات است، یک رشته باریکی است که مهره ها را به هم متصل می کند و اگر این رشته باریک نباشد، مهره ها ارزش پیدا نمی کنند. نخ تسبیح شما مهره های تسبیح را به هم متصل می کند و بدون آن مهره ها بی ارزش هستند مخصوصا اگر خود مهره ها دارای ارزش باشند اما بدون نخ، بی اساس و بی ارزش هستند بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۲۰ تیر ۱۳۹۳

304-23-khordad-1393

پیش وجود همه آیندگان/بیش بقای همه پایندگان/این کلمه «بیش» و «پیش» به گذشته و آینده اشاره دارد. ما یک اول و آخر داریم و یک گذشته و آینده که با هم فرق دارند. درست است که گذشته، اول بوده اما هر گذشته ای اول نیست. درست است که آینده، زمان آینده است اما هر آینده ای زمان نیست. اینجا باید یک مقداری صحبت بکنیم. بیشتر بخوانید »

با يک کليک حامي ما باشيد