آخرین مطالب

برنامه معرفت ۵ دی ۱۳۹۳

maarefat 5 day 1393

اهل معرفت گویند اعیان ثابته را دو اعتبار است: اول آنکه آینه های وجود حق و صفات و اسماء حق باشد. دوم آنکه وجود حق، مرآت آنها باشد. پس به اعتبار اول ظاهر نمی شود در خارج مگر وجودی که متعین است در آینه اعیان و متعدد است به تعدد آن. پس به مقتضای این اعتبار غیر از وجود در خارج هیچ چیز نیست. و به اعتبار دوم در وجود، غیر اعیان هیچ نیست و وجود هرکه مرآت اعیان است در غیب است و متجلی و ظاهر نیست مگر از ورای غیب و سرادقات جمال و جلال و این بیان حال کسی است که شهود خلق بر وی غالب است. بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۲۸ آذر ۱۳۹۳

maarefat.28.Azar.1393

انسان کامل یا نبی است یا ولی. و هر یک از نبوت و ولایت دو اعتبار دارد. اعتبار اطلاق و رها بودن از هر قیدی و اعتبار مقید بودن. می توان این دو اعتبار را عام و خاص هم نامید. در عین حال، نبی از جنس بشر است {أنا بشرٌ مثلُکُم} به این اعتبار نبوت مطلقه همان نبوت حقیقی حاصل در ازل است که تا ابد باقی است و می تواند با تک تک افراد انسانی ارتباط برقرار کند. بیشتر بخوانید »

تصدیق، صورت جریان اندیشه

falsafesahat

دست یافتن و آگاه شدن به ترکیب و به هم پیوستن امور معقول، دستیابی و آگاهی به ترکیب و همبستگی الفاظ و کلمات خواهد بود. وقتی از یک گزاره و تصدیق، سخن می گوییم و یک محمول را بر یک موضوع حمل می کنیم، در واقع از نوعی ارتباط و ترکیب میان امور معقول و مدرک، سخن به میان می آوریم و به درستی نیز آگاهی داریم که بدون این الفاظ و کلمات که جلوه مفاهیم و قالب مدرکات شناخته می شوند، هرگز نمی توانیم به جهانی راه یابیم که ترکیب امور معقول در آن شکل می گیرد. بیشتر بخوانید »

با يک کليک حامي ما باشيد