آخرین مطالب

برنامه معرفت ۳۱ مرداد ۱۳۹۳

برنامه معرفت- 11 بهمن 1392

احمد مرسل که خرد خاک اوست/هر دو جهان بسته فتراک اوست/ستر کواکب قدمش میدرید/خیل ملایک علمش میکشید/در شب تاریک بدان اتفاق/برق شده پویه پای براق/چون گل ازین پایه فیروزه فرش/دست به دست آمد تا ساق عرش/همسفرانش سپر انداختند/بال شکستند و پر انداختند/او بتحیر چو غریبان راه/حلقه زنان بر در آن بارگاه/پرده نشینان که درش داشتند/هودج او یکتنه بگذاشتند بیشتر بخوانید »

روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

The.originality.of.intellect

در این مقاله سعی شده است تا به شرح و دسته بندی اصول حاکم بر کلاس های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی پرداخته شود که بی شک یکی از موفق ترین اساتید فلسفه اسلامی به شمار می آیند و در تدریس فلسفه، صاحب سبک خاص هستند. گرچه سال ها است که دانشجویان و اساتید بسیاری از کلاس های ایشان استفاده می کنند و از نزدیک با سبک و روش تدریس ایشان آشنایی دارند، اما تدوین و تشریح این اصول، می تواند الگوی مناسبی در اختیار مدرسین فلسفه و خصوصاً اساتید فلسفه اسلامی قرار دهد بیشتر بخوانید »

برنامه معرفت ۲۴ مرداد ۱۳۹۳

marefat-09-khordad-1393

رهروی از جمله پیران کار/می‌شد و با پیر مریدی هزار/پیر در آن بادیه یک باد پاک/داد بضاعت به امینان خاک/هر یک از آن آستنی برفشاند/تا همه رفتند و یکی شخص ماند/پیر بدو گفت چه افتاد رای/کان همه رفتند و تو ماندی بجای/گفت مرید ای دل من جای تو/تاج سرم خاک کف پای تو/من نه بباد آمدم اول نفس/تا بهمان باد شوم باز پس/منتظر داد به دادی شود/و آمده باد به بادی شود بیشتر بخوانید »

با يک کليک حامي ما باشيد