۱۳۹۶-۰۳-۰۷
اصالت عقل و اصالت تجربه

داستان پر ماجرای عقل و حسّ

آنچه می خوانید یک داستان فلسفی واقعی از سیر تفکر از یونان تا به امروز است. آنچه در این داستان قابل تامل است، نظرات اصحاب اصالت عقل و اصالت تجربه است
۱۳۹۶-۰۲-۰۲
فلسفه اصالت صلاح عملی

اصالت صلاح عملی درباره حقیقت

فلسفه اصالت صلاح عملی ، نظریه ای است که ویلیام جیمز از مهمترین بنیانگذاران آن به شمار می آید. به نظر صاحبان این فلسفه غرض از حیات همانا عمل است نه نظر