۱۳۹۶-۰۳-۰۹
عدم تکرار در تاریخ

عدم تکرار در تاریخ

عدم تکرار در تاریخ مساله ای است که به آسانی می توان آن را پذیرفت ولی وضوح و بداهت آن هنگامی روشن تر می شود که به نظریه ایده آلیست ها بیش تر توجه نماییم.