۱۳۹۶-۰۴-۱۱
اثر گفتار، کردار و پندار

منشا رفتارها و حالات زودگذر

یکی از مهمترین مسائل درباره حالات انسان، زودگذر بودن یا رسوخ بعضی رفتارها می باشد که اثر گفتار، کردار و پندار بسیار زیاد است. ملکه ثابت و راسخ چیست؟
۱۳۹۶-۰۳-۱۹
مناظره مردمک چشم با مژه

برنامه معرفت نوزدهم خرداد ۱۳۹۶

آن چیزی که در این شعر شاهدش هستیم، مناظره مردمک چشم با مژه است. مردمک چشم که بینایی به عهده اوست، می تواند عالم را ببینید. در واقع صفت گشودگی دارد.
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
تفاوت ادراک حسی و خیال و وهم

برنامه معرفت اول اردیبهشت ۱۳۹۶

اگر انسان ادراک کلیات نمی داشت چه می شد؟ در جزئیات می ماند و انتقال برایش ممکن نبود. تفاوت ادراک حسی و خیال و وهم در چه چیزهایی است؟