۱۳۹۶-۰۳-۱۳
حکمت در ایران باستان

تفاوت حکمت و باورمندی

حکمت در ایران باستان از دین جدا نبوده است، چنان که دین هم از مظاهر و جلوه های حکمت به شمار می آمده است. در آن روزگار، فلسفه جز حکمت چیز دیگری نبوده است.
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
نصیحت های سهروردی

نصیحت های سهروردی

از نصیحت های سهروردی: بارها بیندیش پس آنگاه سخن بگو، آنجا که تو با سخن گفتن خود در زمره صالحان قرار میگیری، با سکوت نیز ممکن است به مقام فرشتگان نائل گردی.
۱۳۹۶-۰۳-۰۲
منشأ محبت و عشق، معرفت است

محبت به غایت رسد، آن را عشق خوانند

عشق در حقیقت آن نیروی شور انگیز است. منشأ محبت و عشق، معرفت است و عالم عشق منتهای عالم معرفت و محبت است. سهروردی می گوید: معنی «خطوتین و قد وصلت» این است
۱۳۹۶-۰۲-۲۳
کتاب حکمت خسروانی

کتاب حکمت خسروانی

کتاب حکمت خسروانی دفتر دوم از مجموعه «آشنایی با فیلسوف» نشر وایا است. این کتاب که در واقع گرد آمده مقاله ها و چند مقدمه ای است که ابراهیمی دینانی نگاشته است
۱۳۹۶-۰۲-۱۸
الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

غیب و شهود انسان کجاست؟

درپاسخ به عالم غیب به چه معنی است بسیاری در عالم مادی، دنبال آن هستند؛ فکر می کنند غیب، یک طرف جغرافیایی قرار دارد. غیب انسان، درون و سرّ سویدای هر شخص است.
۱۳۹۶-۰۲-۱۸

عالم خواب کجاست؟

سهروردی می گوید اگر کسی مدت زیادی بگذرد و خواب نبیند معلوم می شود که یک قساوتی در قلبش هست. عالم خواب یعنی چه بنتاسیا یا حس مشترک چیست؟
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
نور حقیقی

برنامه معرفت بیست و دوم بهمن ۱۳۹۵

خداوند، که نور حقیقی است و خودش نیز خود را نور آسمانها و زمین خوانده است، به طور مستقیم دیده نمی شود. پیوسته در مظاهر برای اشخاص آماده، آشکار می شود.
۱۳۹۱-۰۶-۳۰
اصل هستی چیست

اصل هستی

اصل هستی چیست ؟ آیا هستی را می توان تعریف نمود؟ تعریف وجود ملاصدرا با تعریف نور سهروردی آیا تفاوتی دارد؟ حرف سهروردی از حکمت خسروانی است. آیا دعوا لفظی است؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
خمیره ازلی

خرد جاویدان، منطقه ای و نژادی نیست

سهروردی بیش از هر کس دیگری فلسفه یونان را می‌شناخته و بسیاری از آثار سهروردی به سبک یونانیان بوده، اما می‌دانسته است که در مقابل یونان یک حکمت برتری هم وجود دارد و آن هم حکمت ایران باستان است. سهروردی میان دو جریان مهم فلسفی در جهان یعنی فلسفه یونان و حکمت ایران باستان پیوندی محکم و جدایی‌ناپذیر می‌بیند، آثار سهروردی تنها کتاب حکمه‌الاشراق نیست، مثل ابن سینا در چندین کتاب حکمت یونان را توضیح داده، اما می‌گوید حکمتی دیگری در عالم وجود دارد که مورد غفلت واقع شده و آن هم حکمت ایران باستان است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی

کتاب شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی در نوزده فصل توسط دکتر ابراهیمی دینانی نگاشته شده؛ اولین کتاب دقیق در معرفی فلسفه اشراقی سهروردی در ایران