۱۳۹۶-۰۷-۱۱
تعادل بین درون و برون

تعادل بین درون و برون

انسان باید تعادل بین درون و برون برقرار کند و به همان اندازه که جهان پیرامونی را بشناسد، جهان درون را هم به درستی بشناسد. چنین فردی راه کمال را طی می کند
۱۳۹۵-۰۱-۰۵
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

ویژه برنامه معرفت پنجم فروردین ۱۳۹۵

حضرت حافظ در مصرع «گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت» اشاره به مساله فراق و حال زار در عین وصل به معشوق دارد. زاری یعنی بی قراری برای رفع عطش فزون خواهی.