۱۳۹۶-۰۳-۱۱
هرچه نقل کنند از بشر در امکان است

هرچه نقل کنند از بشر در امکان است

و ما ابری نفسی و لا اذکیها / که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است این بیت، شاهکار سعدی است. می گوید: خودم را تبرئه نمی کنم، همه چیز درباره انسان ممکن است