۱۳۹۳-۰۱-۰۴
فلسفه به زبان فیلسوف می آید

فلسفه، به زبان فیلسوف می آید

فیلسوف نمی رود به دنبال فلسفه تا آن را کشف کند، بلکه فلسفه از زبان فیلسوف می آید فلسفه، زبان وجود است و اگر کسی استعداد داشته باشد، وجود از زبانش سخن میگوید
۱۳۹۲-۱۲-۲۴
روایت دکتر اعوانی از دینانی

دکتر دینانی حلاوت فلسفه را به مردم چشاند

دکتر دینانی، حلاوت فلسفه را به مردم چشاند. او را به دقت نظر فلسفی اش و سادگی و خوش لباسی می شناسم. ما دوست ۴۵ ساله ایم. گفتگوی روایت دکتر اعوانی از دینانی را بخوانید
۱۳۹۲-۱۱-۰۲
منطق و فلسفه

اتحاد میان منطق و فلسفه

در این مقاله فلسفی به بررسی اتحاد منطق و فلسفه می پردازیم و برای یادگیری بهتر منطق و فلسفه به راهکارهایی می پردازیم. قواعد منطق و فلسفه می تواند راهگشا باشد
۱۳۹۲-۰۸-۲۱
میانه روی در نظر فلسفه

زبان شعر، ابزار نیست!

زبان شعر، رساترین زبان انسان است. در بین زبان انسانی، رساترین زبان، زبان شعر و داستان است. تجربه های درونی، اگر بخواهد بیان بشود با زبان شعر بیان می شود
۱۳۹۲-۰۵-۳۰
نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو

آثار برجای مانده از طوسی نشان می دهد که همواره با اهل فکر روزگار خود به صورت حضوری یا از طریق مکتوبات تبادل نظر می کرده؛ بررسی نصیرالدین طوسی فیلسوف گفتگو
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

فلسفه، کنیزک شده است

فلسفه همیشه ممنوع بوده است فلسفه ابزاری برای خدمتگزاری نیست فلسفه باید آزاد باشد و در این صورت خدمت خود را انجام می دهد ما نمی توانیم برایش تعیین تکلیف کنیم
۱۳۸۹-۰۴-۱۸
بشنو از نی چون شکایت می‌کند

برنامه معرفت هجدهم تیر ۱۳۸۹

وقتی از پیش داوری ها خالی باشید، نفس رحمانی در نی جان آدمی دمیده می شود و تجلی های رحمانی در نی جان آدمی به ظهور می رسد. بشنو از نی چون شکایت می‌کند