۱۳۹۶-۰۶-۰۷
تعادل بین درون و برون

منشا تحقق مرزها و فاصله ها

ضامن بودن خداوند نسبت به حقیقت، مستلزم تعطیل شدن عقل و آگاهی نیست بلکه برای تمییز و جدا کردن حق از باطل گوش فرا دادن به ندای عقل از ضروریات به شمار می آید. با نظریات صدرالدین قونوی، شاگرد ابن عربی آشنا شوید
۱۳۹۶-۰۲-۱۹
توصیف جهان باعث ایجاد یقین نمی شود

توصیف جهان باعث ایجاد یقین نمی شود

درک و دریافت ماهیت جهان توصیفی نیست و توصیف جهان باعث ایجاد یقین نمی شود بلکه تنها از طریق روایت امکان پذیر می شود. بررسی پدیده های حسی موجب یقین نمی گردد.
۱۳۹۶-۰۲-۰۴
معنی معقول و محسوس

اختلاف در معنی معقول و محسوس

اختلاف ابن سینا و افلاطون در معنی معقول و محسوس به حل مساله کلی طبیعی وابسته است. آیا افراد سایه هایی از حقیقت کلی هستند یا اینکه همان معقولات کلی پیچیده به عوارض اند؟
۱۳۹۳-۱۲-۱۲
ابن سینا و کلی طبیعی

ابن سینا و مسئله کلی طبیعی

وقتی از معنی کلی سخن می گویند در واقع به فرد منتشر، اشاره می کنند در حالی که ابن سینا و کلی طبیعی به این نوع ابهامات پناه نمی برد وکلی طبیعی را تعریف می کند