۱۳۹۱-۱۰-۱۸

قاعده دوم: قاعده امکان أشرف

قاعده امکان اشرف عبارتست از اینکه در تمام مراحل وجود لازم است ممکن اشرف، بر ممکن اخس مقدم باشد. به عبارت دیگر هرگاه ممکن اخس موجود شود، ناچار باید پیش از آن ممکن اشرفی موجود شده باشد.
۱۳۹۱-۱۰-۱۷

انتقال عرض محال است

تا آنجا که از مطالعه کتب فلسفی و کلامی بر می آید ، کسی قائل به جواز انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگر نیست ؛ بلکه آن را از نظر عقل محال دانسته اند .در تعریف عرض گفته اند : عرض عبارتست از ماهیتی که هر گاه در خارج موجود شود ، در موضوعی موجود می شود و بدون موضوع ، تحقق آن امکان پذیر نیست ؛ مانند دو مقوله کم و کیف و هفت مقوله اعراض نسبیه که هرگاه در خارج موجود شوند در موضوع موجود می شوند
۱۳۹۱-۰۷-۲۸
وجود منبسط

نفس رحمانیه

وجود منبسط همان نفخه الهی «نفس الرحمان» است که عرفا از آن به وجود منبسط یاد می‌کنند و دم الهی یعنی عالم، با کلام حق پیدا شد. گسترش هستی محض یعنی نفخه الهی
۱۳۹۱-۰۶-۳۰
اصل هستی چیست

اصل هستی

اصل هستی چیست ؟ آیا هستی را می توان تعریف نمود؟ تعریف وجود ملاصدرا با تعریف نور سهروردی آیا تفاوتی دارد؟ حرف سهروردی از حکمت خسروانی است. آیا دعوا لفظی است؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اصالت عقل و اصالت تجربه

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

صدرالمتألهین نیز قاعده «آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام» را معتبر دانسته و در برخی موارد به آن استناد نموده است؛ اول و آخر همواره نسبت به یکدیگر متضایف اند
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اقوال و عقاید حکما درباره وجود ذهنی

اقوال وعقائد حکما در باب وجود ذهنی

اقوال و عقاید حکما درباره وجود ذهنی متعدد و گوناگون است و علت آن نیز این است هر یک از آنان خواسته‌اند برای مشکل معروف در باب وجود ذهنی راه مناسبی پیدا کنند