بحث های بسیار زیادی درباره چیستی و «تعریف و شناخت حقیقت» توسط علوم مختلف صورت گرفته است اما در میان آنها علم منطق به عنوان یک علم ابزاری که در خدمت فلسفه است، بخش های صوری این تعریف را مشخص نموده است. به محض اینکه از تعریف و شناخت حقیقت سخن گفته می شود، بی درنگ این سوال مطرح می شود که خود تعریف کننده در بخش حقیقت قرار گرفته است و تعریف از حقیقت و شناخت می کند یا اینکه در جایی بیرون از حقیقت است و می تواند حقیقت را تعریف کند.

قواعدی در تعریف وجود دارد که گفته می شود آنچه یک مفهوم را تعریف می کند، می بایست از آنچه تعریف می شود، واضح تر باشد؛ اما سوال اصلی اینجاست که چه چیزی می تواند واضح تر از «تعریف و شناخت حقیقت» باشد؟ مقالاتی که در این صفحه قرار می گیرد، با محوریت همین موضوع است که هر هفته بروز می شود

۱۳۹۶-۰۲-۱۲
میل به شناختن و شناخته شدن

میل به شناختن و شناخته شدن

پیچیدگی های خودشناسی درباره اینکه فصل مقوم انسان چیست و وجه ممتاز بودن او از سایر موجودات جهان هستی کدام است، سخن بسیار گفته شده است. […]
۱۳۹۶-۰۲-۰۵
آیا خدا را به من می شناسانی

آیا خدا را به من می شناسانی؟

از عارفی پرسیدند که آیا خدا را به من می شناسانی ؟ این عارف باید این خدا را نشانش دهد. گفت آیا تو می شناسی کسی را که خودت را به خودت شناسانده است؟
۱۳۹۶-۰۲-۰۲
فلسفه اصالت صلاح عملی

اصالت صلاح عملی درباره حقیقت

فلسفه اصالت صلاح عملی ، نظریه ای است که ویلیام جیمز از مهمترین بنیانگذاران آن به شمار می آید. به نظر صاحبان این فلسفه غرض از حیات همانا عمل است نه نظر
۱۳۹۳-۰۸-۱۰
ایدئولوژی و افق فکری

افق و ایدئولوژی

بر طبق آیه شریفه سنریهم آیتنا فی الآفاق و فی انفسهم، ایدئولوژی و افق فکری هر شخصی چگونه سنجیده می شود؟ آیا اصول دین را می توان یک ایدئولوژی و افق فکری دانست
۱۳۹۲-۱۱-۰۸
پرسش نتیجه حیرت است

وحدت حقه حقیقیه

‏چیزی از حیطه هستی وحدت حقه حقیقیه بیرون نیست کثرت نمی تواند با وحدت حقه حقیقیه تقابل داشته باشد، وحدت حقه حقیقیه یک معنی انتزاعی نیست و به ذهن انسان وابستگی ندارد
۱۳۹۱-۰۹-۰۹

عالم خیال و عالم معنی

هر چیزی که در عالم خیال به طور پراکنده و کثرت موجود است ، در عالم عقل به صفت وحدت و یگانگی تحقق دارد ، ولی چیزهایی در عالم عقل موجود است که هرگز نمی توان آنها را در عالم خیال به دست آورد .
۱۳۸۷-۱۰-۱۰
شناخت ظاهری

برنامه معرفت دهم دی ۱۳۸۷

شناخت واقعی در شناختن خود است. شناخت ظاهری و علمی با شناخت واقعی تفاوت هایی دارند. عرفا روی این موضوع تاکید دارند. سقراط هم توصیه می کرد که خودت را بشناس