۱۳۹۶-۰۵-۰۳
ویژگی های فیلسوف چیست؟

فلسفه پاسخی به تاریخ است

فیلسوف، وقتی به فلسفیدن آغاز می‌کند، در واقع هم به فلسفه تاریخ توجّه دارد و هم به تاریخ فلسفه؛ اما سوالی که مطرح می شود این است که ویژگی های فیلسوف چیست؟
۱۳۹۵-۰۷-۱۲
فلسفه و تاریخ لازمه یکدیگرند

فکر فلسفی در تطور تاریخی

یک فیزیکدان باید با آخرین نظریات فیزیکی در عصر خود آشنا باشد ولی یک فیلسوف، مجبور نیست آخرین نحله های فلسفی عصر خود را بپذیرد. فلسفه و تاریخ لازمه یکدیگرند