۱۳۹۶-۰۳-۰۸
نصیحت های سهروردی

نصیحت های سهروردی

از نصیحت های سهروردی: بارها بیندیش پس آنگاه سخن بگو، آنجا که تو با سخن گفتن خود در زمره صالحان قرار میگیری، با سکوت نیز ممکن است به مقام فرشتگان نائل گردی.