۱۳۹۶-۰۶-۲۸
هستی و راستی

هستی و راستی

هستی و راستی یکی است در ابیات شاهنامه فردوسی به هم افق بودن آنها اشاره شده است. براستی اگر کسی گذشته نداشته باشد، ایده و فرهنگ ندارد؛ شاهنامه سند گذشته ماست
۱۳۹۲-۰۵-۲۱
صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

برای دانلود صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت به این صفحه مراجعه کنید. شرح اندیشه های فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر الدین طوسی و شرح اشعار سعدی و حکیم فردوسی
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
فردوسی تاریخ را زنده کرد

فردوسی، تاریخ را زنده کرد

فردوسی تاریخ را زنده کرد هیچ حماسه ای بدون تراژدی نیست و شاهنامه پر از تراژدی است و اصلاً خود زندگی فردوسی تراژدی است «فره ایزدی» یا خرد برایش اهمیت دارد