ماهیت یعنی مفهومی که در جواب سؤال «چیست آن؟ یا حقیقت آن چیست؟» می‌‌آید، مثل انسان، درخت، طلا. مساله اصالت وجود و ماهیت در فلسفه دیرفهم می‌‌شود ولی وقتی که فهم می‌‌شود به نظر می‌‌رسد مسئله‌‌ای شبیه به بدیهی است به طوری که قابل انکار نیست و با این همه سادگی و بداهت بسیاری از مشکلات فلسفه را حل می‌‌کند.

شکی نیست که کثرت اشیاء موجود در خارج ساخته و پرداخته ذهن ما و بسته به فرض و اعتبار آن نیست، بلکه این اشیاء خودشان حقیقتا در خارج متفاوت و متکثرند و همین تفاوت و تکثر است که در ذهن ما انسان‌‌ها به صورت مفاهیم ماهوی مختلف متکثر، هر یک با نامی خاص مانند انسان و درخت و شیر و طلا و غیره، منعکس می‌‌شود.

۱۳۹۶-۰۶-۱۴

انقلاب حقیقت محال است

قاعده عقلی و فلسفی انقلاب ماهیت محال است زیرا ماهیت از آن جهت که خود ماهیت است، جز همان ماهیت چیز دیگری نیست مفهومی جز خود آن ماهیت بر آن ماهیت صدق نمی کند.
۱۳۹۶-۰۳-۰۳

قواعد تعریف هستی چیست؟

وقتی از تعریف هستی پرسیده می شود، باید گفت: هستی، بدیهی ترین و روشن ترین مفهوم است و به یک معنی هم، مبهم ترین ومشکل ترین وحتی تعریف ناپذیرترین است.
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
حقیقت نفس ناطقه انسان

معنی قلب در عرفان و فلسفه

قلب یعنی حقیقت نفس ناطقه انسان است قلب، سرسویدای آدمی است به همین دلیل قلب مرکز ادراکات است تمام ادراکات را نفس ادراک می کند و مرتبه عالی آن را قلب می گویند
۱۳۹۶-۰۲-۲۷
اصل فلسفی ملاصدرا

بررسی اصل فلسفی ملاصدرا

اینکه هر نظام فلسفی بر یک اصلی مبتنی است، شکی نیست. اصل فلسفی ملاصدرا چیست؟ البته که مفهوم وجود، بدیهی است اما اصالت وجود بر خود وجود استوار است نه مفهوم اش
۱۳۹۶-۰۱-۲۸
آیا خداوند ماهیت را آفریده است

برنامه معرفت هجدهم فروردین ۱۳۹۶

در بین موجودات جهان، جهات اشتراک و اختلاف وجود دارد. جهت اشتراک در مسئله «وجود» و جهت اختلاف «ماهیت» است. حال آیا خداوند ماهیت را آفریده است ؟
۱۳۹۳-۰۵-۲۸
روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

اصول و پایه روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی براساس گفتگو بین استاد و شاگرد است زیرا فلسفه آموزش اندیشیدن است، نه آموزش اندیشه ها.
۱۳۹۲-۰۶-۲۰
فکر فلسفی

زیادت وجود بر ماهیت

زیادت وجود بر ماهیت در خارج به این معنی است که ما در خارج دو چیز داریم: یکی ماهیت و دیگری وجود، و وجود در خارج عارض بر ماهیت می شود، مانند ‏رنگی که در خارج عارض بر دیوار می شود. زیادت خارجی و مجرد بر ماهیت نزد همگان مطرود است و کسی از حکما آن را نپذیرفته است.
۱۳۹۲-۰۶-۰۹
تفکیک وجود از ماهیت در اندیشه ابن سینا

برنامه معرفت هشتم شهریور ۱۳۹۲

تفکیک وجود از ماهیت در اندیشه ابن سینا در نمط چهارم اشارات به آن اشاره شده؛ در حالی که ما اصالت وجود را از تراوشات ملاصدرا می دانیم. اما ابن سینا این تفکیک را کاملا در نمط چهارم بیان کرده است.
۱۳۹۱-۰۷-۱۸
عشق منهای عقل یعنی غریزه خَر

عشق منهای عقل یعنی غریزه خَر

عشق، خواستن شدید توأم با عقل است عشق می داند که معشوق کیست. شما عاشقی سراغ دارید که نداند معشوقش کیست؟ اصلا عشق منهای عقل یعنی غریزه خَر ؛ این یک واقعیت است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
اقوال و عقاید حکما درباره وجود ذهنی

اقوال وعقائد حکما در باب وجود ذهنی

اقوال و عقاید حکما درباره وجود ذهنی متعدد و گوناگون است و علت آن نیز این است هر یک از آنان خواسته‌اند برای مشکل معروف در باب وجود ذهنی راه مناسبی پیدا کنند