۱۳۹۶-۰۸-۱۲
رهایی از خویشتن خویش

برنامه معرفت پنجم آبان ماه ۱۳۹۶

رهایی از خویشتن خویش ، نابودی و معدوم شدن نیست؛ بلکه رسیدن به حقیقت و آشنا شدن با حق است. برنامه معرفت پنجم آبان ماه ۱۳۹۶ به بررسی کتاب پرسش از هستی پرداخت
۱۳۹۶-۰۶-۲۶
مردم راحت طلب

راحت طلبی فکری

مردم راحت طلب دوست دارند هر چه سریع تر به یک نتیجه عملی دست یابند و هنگامی که به این نتیجه دست نمی یابند، خسته می شوند و مخالفت را تنها راه چاره می دانند!
۱۳۹۶-۰۶-۲۴
دین راز است

چرا بودا صراحتا از متافیزیک سخن نگفت؟

بودا به عنوان یکی از بزرگان راه رستگاری، در باب مسائل ما بعدالطبیعه سخن نگفت او این مسائل را برای هدایت به «نیروانا» موثر نمی دانست اما نسبت به آن جاهل نبود