۱۳۹۶-۰۶-۲۶
مردم راحت طلب

راحت طلبی فکری

مردم راحت طلب دوست دارند هر چه سریع تر به یک نتیجه عملی دست یابند و هنگامی که به این نتیجه دست نمی یابند، خسته می شوند و مخالفت را تنها راه چاره می دانند!
۱۳۹۶-۰۶-۲۴
دین راز است

چرا بودا صراحتا از متافیزیک سخن نگفت؟

بودا به عنوان یکی از بزرگان راه رستگاری، در باب مسائل ما بعدالطبیعه سخن نگفت او این مسائل را برای هدایت به «نیروانا» موثر نمی دانست اما نسبت به آن جاهل نبود