۱۳۹۶-۰۹-۱۰
هبوط آدم

برنامه معرفت دهم آذر ۱۳۹۶

هبوط آدم به واسطه خطایی بود که ازو سر زد. هبوط یعنی از مرتبه بالا به پایین آمدن؛ انسان چون خطا کرد هبوط کرد یا چون دچار تنزلی در درون شد، هبوط کرد
۱۳۹۶-۰۵-۲۰
انواع حرکت در فلسفه

انواع «حرکت» در فلسفه

حرکت ارادی یا نفسانی،‏حرکت بالذات و حرکت بالعرض،‏حرکت توسطی،‏ حرکت جوهری،‏حرکت ذاتی و حرکت عارضی،حرکت طبیعی،حرکت قسری،حرکت قطعی...
۱۳۹۵-۰۲-۲۲
پرسش از هستی یا هستی پرسش

پرسش از هستی یا هستی پرسش

پرسش از هستی یا هستی پرسش ، عنوان کتابی است که در فروردین ۹۵ از دکتر دینانی به چاپ رسیده ؛ این کتاب به اساسی ترین مسائل هستی شناسی و شناخت شناسی می پردازد
۱۳۹۴-۰۲-۱۵
از محسوس تا معقول

از محسوس تا معقول

عقل به همان اندازه که ادراکات دیگرِ انسان را با یکدیگر متّحد و هماهنگ میسازد، جهانِ مُدرَک و معلوم را نیز منسجم و منظم میبیند و از همین طریق است که جهانِ محسوس، همان جهانی است که معقول شناخته میشود و جهان معقول نیز در چهره یک جهان محسوس قابل مشاهده میگردد. جهان محسوس، اگر معقول نباشد، در مغاکِ تفرقه و پراکندگی فرو میرود و جهان معقول اگر در چهره یک جهان محسوس به ظهور نرسد، جامعیتِ خود را از دست میدهد و ناتمام خواهد بود.
۱۳۹۱-۱۰-۱۷

انتقال عرض محال است

تا آنجا که از مطالعه کتب فلسفی و کلامی بر می آید ، کسی قائل به جواز انتقال عرض از یک موضوع به موضوع دیگر نیست ؛ بلکه آن را از نظر عقل محال دانسته اند .در تعریف عرض گفته اند : عرض عبارتست از ماهیتی که هر گاه در خارج موجود شود ، در موضوعی موجود می شود و بدون موضوع ، تحقق آن امکان پذیر نیست ؛ مانند دو مقوله کم و کیف و هفت مقوله اعراض نسبیه که هرگاه در خارج موجود شوند در موضوع موجود می شوند