۱۳۹۶-۰۸-۲۰
صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

برنامه معرفت نوزدهم آبان ۱۳۹۶

معنی اربعین چیست؟ لغت اربعین به معنی چهل روز است. چهلم چه خاصیتی دارد که در روزهای دیگر نیست؟ در فرهنگ اسلامی برای عزاداری ها، هفتم و اربعین دارند.
۱۳۹۶-۰۸-۱۳
سخن صادقانه از ابلیس

برنامه معرفت دوازدهم آبان ماه ۹۶

چرا انسان شگفت انگیز است ؟ چیزی نیست که در جهان موجب تعجب شود، مگر اینکه نمونه ای از آن چیز در انسان تحقق دارد انسان همه امور شگفت انگیز را در خود دارد.
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
غایت اندیشی در افعال و تفکر

برنامه معرفت ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶

انسان افزون بر اینکه همواره به غایت زندگی خود می اندیشد، خود را نیز غایت موجودات طبیعی می داند. مساله غایت اندیشی در افعال و تفکر از کتاب «پرسش از هستی»
۱۳۹۶-۰۷-۱۴
نفاق در اخلاق

برنامه معرفت چهاردهم مهرماه ۱۳۹۶

مساله نفاق در اخلاق نه تنها ارتباط انسان با انسان را مخدوش و قطع می کند بلکه ارتباط خود را با خود نیز مخدوش و قطع می نماید. انسان می بایست با خود صادق باشد
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
معنی زیبایی و مراتب زیبایی

برنامه معرفت سوم شهریور ۱۳۹۶

چون زیبایی هست، عشق هست یا چون عشق هست، زیبایی پیدا می شود؟ معنی زیبایی و مراتب زیبایی در اشعار دیوان شمس تبریزی چگونه بیان شده است
۱۳۹۶-۰۵-۲۸
فاعل و قابل

برنامه معرفت بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۶

هر کجا فاعل هست، قابل نیز تحقق دارد. زیرا بدون نوعی از قبول، فعل تحقق پیدا نمی کند. فاعل و قابل در مباحث فلسفی از مهمترین موضوعات هستند که نیاز به دقت دارند
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
فرق بین زندگانی و ماندگانی

برنامه معرفت بیستم مرداد ۱۳۹۶

فرق بین زندگانی و ماندگانی چیست؟ سنگ و کوه دارای ماندگانی است؛ اگر آگاهانه زندگانی کنی، این زندگانی است و اگر هیچ فکری در سرت نیست، ماندگانی و بیهودگی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
رابطه علم حصولی و حضوری

برنامه معرفت سیزدهم مرداد ۱۳۹۶

انسان به همان اندازه که با علم حصولی و معرفت استدلالی سروکار دارد، از عالم حضور نیز منفک و جدا نیست رابطه علم حصولی و حضوری از موضوعات مهم فلاسفه بوده است.
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
انسان آینه تمام نمای هستی

برنامه معرفت ششم مرداد ماه ۱۳۹۶

انسان تنها موجودی است که به روی غیر گشوده است. انسان وقتی به روی غیر، گشوده می شود، می اندیشد. این اندیشیدن تنها به جهان نیست انسان آینه تمام نمای هستی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۴
نور عقلانی و نور وحیانی

برنامه معرفت سی ام تیرماه ۱۳۹۶

آدم عاقلی که به وحی متصل شود و کلمات وحیانی انبیا را آویزه گوش کند، نور علی نور می شود انسان نور عقلانی و نور وحیانی دارد. نور چون روشنایی دارد، روشن می کند
۱۳۹۶-۰۴-۲۳
حقیقت انسان و راه انسان شناسی

برنامه معرفت بیست و سوم تیر ۱۳۹۶

آرزوی هر انسانی است با هر گرایشی که جستجوگری خالص است که به حقیقت خویش دست پیدا کند و آن را بدرستی بشناسد. حقیقت انسان و راه انسان شناسی چیست؟
۱۳۹۶-۰۴-۱۷
درک و دریافت ذات

برنامه معرفت شانزدهم تیرماه ۱۳۹۶

پدیدار شناسی و دست یافتن به پدیده ها، غیر از آن چیزی است که درک و دریافت ذات خوانده می شود ادراک انسان نسبت به ذات خود جز از طریق حضور جان، امکان پذیر نیست