۱۳۹۶-۰۶-۲۱
هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی

هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی

⁣گر به موئی بستگی باشد ترا / هم به موئی خستگی باشد ترا؛ همان طور که برای تعالی و کمال محدودیت نداری، هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی؛ برنامه معرفت هجدهم مرداد ۹۲ شرح اشعار عطار
۱۳۹۶-۰۶-۱۹
رابطه نفس و بدن

برنامه معرفت پانزدهم بهمن ۱۳۸۹

یکی از ارکان تفکر ملاصدرا، اثبات «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء» بودن نفس است که به حل مساله رابطه نفس و بدن می پردازد. ملاصدرا و حل رابطه جسم و روح
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
دیده اش در عقل و عقلش دیده بود

برنامه معرفت هفدهم شهریور ۱۳۹۶

مصرع دیده اش در عقل و عقلش دیده بود از شیخ عطار بیانگر مسائل عمیقی است. عقل هم رویت می کند، چشم حسی، ظواهر را می بیند؛ رویت عقلانی بالاتر از رویت حسی است
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
راه های کشف گوهرهای معنوی انسان

برنامه معرفت دهم شهریور ۱۳۹۶

یکی از راه های کشف گوهرهای معنوی انسان در نظر شیخ عطار، شکستن حجاب های صدف مانند وجود آدمی است که مانع رسیدن ما به دریای مواج گوهرهای معنوی می شود.
۱۳۹۶-۰۶-۰۴
معنی زیبایی و مراتب زیبایی

برنامه معرفت سوم شهریور ۱۳۹۶

چون زیبایی هست، عشق هست یا چون عشق هست، زیبایی پیدا می شود؟ معنی زیبایی و مراتب زیبایی در اشعار دیوان شمس تبریزی چگونه بیان شده است
۱۳۹۶-۰۵-۲۸
فاعل و قابل

برنامه معرفت بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۶

هر کجا فاعل هست، قابل نیز تحقق دارد. زیرا بدون نوعی از قبول، فعل تحقق پیدا نمی کند. فاعل و قابل در مباحث فلسفی از مهمترین موضوعات هستند که نیاز به دقت دارند
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
فرق بین زندگانی و ماندگانی

برنامه معرفت بیستم مرداد ۱۳۹۶

فرق بین زندگانی و ماندگانی چیست؟ سنگ و کوه دارای ماندگانی است؛ اگر آگاهانه زندگانی کنی، این زندگانی است و اگر هیچ فکری در سرت نیست، ماندگانی و بیهودگی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
رابطه علم حصولی و حضوری

برنامه معرفت سیزدهم مرداد ۱۳۹۶

انسان به همان اندازه که با علم حصولی و معرفت استدلالی سروکار دارد، از عالم حضور نیز منفک و جدا نیست رابطه علم حصولی و حضوری از موضوعات مهم فلاسفه بوده است.
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
انسان آینه تمام نمای هستی

برنامه معرفت ششم مرداد ماه ۱۳۹۶

انسان تنها موجودی است که به روی غیر گشوده است. انسان وقتی به روی غیر، گشوده می شود، می اندیشد. این اندیشیدن تنها به جهان نیست انسان آینه تمام نمای هستی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۴
نور عقلانی و نور وحیانی

برنامه معرفت سی ام تیرماه ۱۳۹۶

آدم عاقلی که به وحی متصل شود و کلمات وحیانی انبیا را آویزه گوش کند، نور علی نور می شود انسان نور عقلانی و نور وحیانی دارد. نور چون روشنایی دارد، روشن می کند
۱۳۹۶-۰۴-۲۳
حقیقت انسان و راه انسان شناسی

برنامه معرفت بیست و سوم تیر ۱۳۹۶

آرزوی هر انسانی است با هر گرایشی که جستجوگری خالص است که به حقیقت خویش دست پیدا کند و آن را بدرستی بشناسد. حقیقت انسان و راه انسان شناسی چیست؟
۱۳۹۶-۰۴-۱۷
درک و دریافت ذات

برنامه معرفت شانزدهم تیرماه ۱۳۹۶

پدیدار شناسی و دست یافتن به پدیده ها، غیر از آن چیزی است که درک و دریافت ذات خوانده می شود ادراک انسان نسبت به ذات خود جز از طریق حضور جان، امکان پذیر نیست