۱۳۹۵-۰۵-۰۸
کنت کنزا مخفیا فأحببت أن اعرف

برنامه معرفت هشتم مرداد ۱۳۹۵

اگر انسان مخیر باشد میان اینکه همه چیز را ببیند ولی هرگز دیده نشود و یا برعکس دیده شود، ولی هرگز چیزی را مشاهده نکند، کدام یک از این دو طرف را برمی گزیند؟ ممکن است کسانی بگویند: «ما دوست داریم همه چیز را ببینیم، اگرچه هرگز دیده نشویم» و برعکس کسانی باشند که بگویند: «ما می خواهیم دیده شویم اگرچه هرگز نتوانیم چیزی را ببینیم» وقتی از دیدن و دیده شدن سخن می گوئیم، منظور فقط رویت و مشاهده نیست، بلکه شنیدن و شنیده شدن و به طور کلّ، فهمیدن و فهمیده شدن نیز از مصادیق همین پرسش به شمار می آیند.
۱۳۹۵-۰۵-۰۶
عکس روی تو چو در آیینه‌ جام افتاد

برنامه معرفت اول مرداد ۱۳۹۵

هر موجودی که دارای هستی و اختیار است، از هستی و اختیار خود رها می شود و به سوی اصل و سرمنشا خویش که همان هستی و آگاهی است بازمی گردد. این قاعده در همه جا و همه چیز جاری است و هرچیزی سرانجام به اصل و مبدأ خود بازمی گردد. فصل، بدون وصل تحقق نمی پذیرد و اگر وصل، تحقق نداشته باشد از فصل، سخن به میان نمی آید. جهان فصل، صورت عالم وصل است و عالم وصل، حقیقت جهان فصل و مقوّم آن به شمار می آید.
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
به خود رفتن

برنامه معرفت بیست و پنجم تیر ۱۳۹۵

آیا اول موجودات جهان هستند و بعد آگاهی پیدا می شود؟ یا اینکه موجودات براساس آگاهی به وجود آمده اند. آگاهی همان آغاز و انجام هستی است به چه معنی است؟