۱۳۹۵-۰۷-۳۰
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

برنامه معرفت سی ام مهرماه ۱۳۹۵

در دنیای امروز، بحث های زیادی در مورد واقعیت و ارزش مطرح می شود. گفته می شود که ما باید واقعیت ها را بگوییم صرف نظر از ارزش آنها به خوبی و بدی
۱۳۹۵-۰۷-۲۴
فلسفه گریه و خنده چیست

برنامه معرفت بیست و سوم مهرماه ۱۳۹۵

مرگ اختیاری چیست؟ مردن یعنی ترک تعلق کردن از خواسته و نفسانیات. مجموعه خواسته ها را حیات و زندگی می نامیم. اما آیا مواجهه با معنی زندگی آسان است؟
۱۳۹۵-۰۷-۱۶
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت شانزدهم مهر ۱۳۹۵

تردیدی نیست که وقتی انسان به دنیا می آید، به زندگی نگاهی دارد و در بسیاری مباحث با عنوان نگاه انسان به زندگی توسط فلاسفه گریان و فلاسفه خندان بحث می شود.
۱۳۹۵-۰۷-۰۹

برنامه معرفت نهم مهر ۱۳۹۵

در برنامه معرفت نهم مهرماه دکتر ابراهیمی دینانی در بررسی کتاب «من و جز من» به مسئله «رابطه من و رذائل و فضائل» می پردازد. آیا رذائل و فضائل از بیرون می آید؟
۱۳۹۵-۰۷-۰۲
من و معرفت شناسی

برنامه معرفت دوم مهر ۱۳۹۵

حل مشکل شناخت و معرفت به حل مساله «من» وابسته است. مادامی که این مساله به سرانجام خود نرسد، هیچ مساله دیگری حل نخواهد شد. من و معرفت شناسی بسیار مهم است
۱۳۹۵-۰۶-۲۷
معرفت حاصل فکر و ذکر

برنامه معرفت بیست و ششم شهریور ۹۵

حقیقت و خواستن حقیقت از کجا می آید و چه کسی حقیقت را می خواهد؟ «من» چون حقیقت است، حقیقت را می خواهد یا چون باطل است حقیقت را می خواهد؟
۱۳۹۵-۰۶-۲۰
انسان تنهاست

برنامه معرفت نوزدهم شهریور ۱۳۹۵

انسان تنهاست یعنی در سرّ سویدای خودش تنهاست. در آنجایی که می گوید «من» در آنجا تنهاست. ممکن است که جمعیت زیادی اطرافش باشند اما در باطن باطن خودش تنهاست
۱۳۹۵-۰۶-۱۴

برنامه معرفت دوازدهم شهریور ۱۳۹۵

انسان به واسطه قفل حس و خیال مسدود می گردد، گشودن آن قفل آسان نیست و دروازه ورود به وادی عقل و قلب همچنان بسته می ماند. جهانی وسیعتر از جهان عقل و گسترده تر از معقولات وجود ندارد. هرآنچه از جهان معقولات بیرون می ماند یا وجود ندارد و یا درباره آن باید سکوت اختیار کرد. مرکز عقل، قلب است و قلب در عین اینکه با تحول و دگرگونی جهان سازگار و هماهنگ است، به جاودانگی و ابدیت نیز می اندیشد و توگویی که اقلیم جاودانگی است.
۱۳۹۵-۰۶-۰۶
فلسفه گریه و خنده چیست

برنامه معرفت پنجم شهریور ۱۳۹۵

انسان، زبان هستی است از آن جهت که تنها انسان می فهمد و آگاهی دارد. اگر انسان نبود، هستی خاموش بود زیرا که مقام اطلاق، تا در قید نیاید مطلق نیست زیرا مرتبه ای را کم دارد. هستی اگر هستنده نداشت، خاموش بود و فعلیت معنی نداشت. فهم این مسائل متوقف بر تفکر در بنیادی ترین مسائل هستی است که دقیقا موضوع «فلسفه» است و تنها فلسفه است که در عمق این مسائل غوطه ور است. فهم فلسفه بسیار ظریف و دقیق است و اگر «استاد» نداشته باشید، در گمراهی مستغرق خواهید شد. استاد بسیار مهم است.
۱۳۹۵-۰۶-۰۲
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت بیست و نهم مرداد ۱۳۹۵

دکارت گفت، می اندیشم پس هستم. اگر من نباشم، چگونه می اندیشم پس «من» اول است و از سوی دیگر اگر اندیشه نباشد، چگونه می توانم بگویم «من» هستم. وقتی می گویم «من» از روی آگاهی می گویم و آگاهی همان اندیشه است. پس در یک نگاه «من» مقدم بر اندیشه است و در نگاهی دیگر «اندیشه» است که می گوید «من» هستم؛ خود این یک معضل و مسئله فلسفی است که نیاز به تفکر دقیق دارد و در کتاب «من و جزمن» به تفصیل درباره آن پرداخته شده است.
۱۳۹۵-۰۵-۲۲
عکس روی تو چو در آیینه‌ جام افتاد

برنامه معرفت بیست و دوم مرداد ۱۳۹۵

آیا انسان به واسطه شناخت به جهان اطراف خود، به شناختن خود دست می یابد یا چون خود را می شناسد، می تواند جهان اطراف خود را نیز بشناسد
۱۳۹۵-۰۵-۱۶
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

برنامه معرفت پانزدهم مرداد ۱۳۹۵

ماهیت علم چیست و آیا علم، اضافه است یا حقیقتی است که «ذات اضافه» است. اتحاد علم و عالم و معلوم چیست. آیا روح و جسم ترکیبی هستند که انضمام به یکدیگرند یا متحدند؟