۱۳۹۵-۰۲-۰۸

برنامه معرفت بیست و هفتم فروردین ۱۳۹۵

مصرع «بودم آن روز من از طایفه دُردکشان» از عبدالرحمان جامی اشاره به قبل از خلقت و عالم اعیان ثابته دارد. عالم براساس محبت حق خلق شد. محبت، ازلی است
۱۳۹۵-۰۲-۰۷

برنامه معرفت بیستم فروردین ۱۳۹۵

هر آنچه معقول است واقعی است و هر آنچه واقعی است، معقول است. چه بسا بعضی نتوانند قبول کنند. آیا ممکن هست که چیز معقول، واقعیت نداشته باشد؟
۱۳۹۳-۱۰-۱۳
عکس روی تو چو در آیینه‌ جام افتاد

ابن تیمیه و انکار وابستگی عقل و نقل

ابن تیمیه معتقد است معرفت های عقلی از حد حصر و شماره بیرون است ولی آن نوع معرفت عقلی که صحت نقل را می توان با آن اثبات کرد نه تنها همه آن معارف عقلی نیست بلکه با هر یک از آنها مباینت دارد. به این ترتیب وقتی برخی از آنها و یا حتی همه آنها باطل شود به هیچ عقلی که اساس سمع است و نقل را با آن می توان اثبات کرد باطل نمی گردد.