برنامه معرفت فردوسی از جذاب ترین فصل های پخش شده برنامه معرفت در سال 1392 می باشد. برای آشنایی بیشتر با اشعار حماسی حکیم فردوسی حتما این برنامه ها را ببینید. این فصل از برنامه معرفت، پانزده قسمت به طول انجامید و سعی شد که جامعه جوان ایرانی و علاقه مندان به شعر و اندیشه را با افکار متعالی فردوسی بزرگ آشنا کند. برنامه معرفت فردوسی اولین بار توسط تیم وب سایت دکتر ابراهیمی دینانی برای علاقه مندان به صورت رایگان قرار گرفت.

۱۳۹۳-۰۱-۰۳
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت سوم فروردین ۱۳۹۳

بناهای آباد گردد خراب/زباران وز تابش آفتاب/پی افکندم از نظم کاخی بلند/که از باد و باران نیابد گزند/بسی رنج بردم در این سال سی/عجم زنده کردم بدین پارسی/بر این نامه بر سالها بگذرد/همی داند آن کس که دارد خرد/همه داستانم در او حکمت است برای خرد پیشگان عبرت است/بدین داستان دُرّه بارم همی/به سنگ اندرون لاله کارم همی/کنون خانه ام دین و دانش بود/که مغز سخن زآفرینش بود
۱۳۹۳-۰۱-۰۲

برنامه معرفت دوم فروردین ۱۳۹۳

کنون خورد باید می خوش گوار/که آمد بهار و دهد بوی یار/هوا پرخروش و زمین پر زجوش/خنک آنکه دل شاد دارد به نوش/همه بوستان پر زبرگ گل است /همه کوه پر لاله و سنبل است/بخندد همی بلبل از هردوان/چو بر گل نشیند، گشاید زبان/که داند که بلبل چه گوید همی / رخ گل ببیند چه موید همی
۱۳۹۲-۱۲-۲۳

برنامه معرفت ۲۳ اسفند ۱۳۹۲

به نیکی بود تن آراستن/که نیکی نشاید زکس خواستن/هر آن کس ره مردمی بگذرد/خردمند از مردمان نشمرد/کسی کو بود پاک و یزدان پرست/نیارد به کردار بد هیچ دست/ستوده تر آن کس بود در جهان/که نیکی کند آشکار و نهان/به نیکی گرای و میازار کس/که ره رستگاری همین است و بس/سر نیک خواهی به کردار توست/که آینه دین و پندار توست/تو را کردگار است پروردگار/تویی بنده و کرده کردگار
۱۳۹۲-۱۲-۱۷

برنامه معرفت شانزدهم اسفند ۱۳۹۲

مرگ از دیدگاه حکیم فردوسی..چنین است رسم سرای سپنج /نمانی درو جاوانی مرنج/سپهر بلند ار کش از زین تو/سرانجام خشت است بالین تو/کسی زنده بر آسمان نگذرد/مگر آنکه با عشق یزدان پرد/سرانجام بستر بود تیره خاک/بپرّد روان سوی یزدان پاک
۱۳۹۲-۱۲-۰۹
دل دریچه دلبری است

برنامه معرفت نهم اسفند ۱۳۹۲

علم از دیدگاه حکیم فردوسی/زمانی میاسای ز آموختن/اگر جان همی خواهی افروختن/زدانش دربی نیازی بجوی/و گر چند سختیت آید به روی/تو را دانش ز لطف یزدان بود/بجوشد زجایی که در جان بود/تو را علم جان جاودانی کند/تو ویران و او زندگانی کند
۱۳۹۲-۱۲-۰۲
فلسفه گریه و خنده چیست

برنامه معرفت دوم اسفند ۱۳۹۲

موضوع بحث: اسرار هستی و جهان بینی توحیدی/ز گردنده خورشید تا تیره خاک /دگر باد و آتش همان آب پاک/بهستی یزدان گواهی دهند/روان ترا آشنایی دهند/شب و روز و گردان سپهر آفرید/خور و خواب و تندی و مهر آفرید/شگفتی بگیتی ز رستم بس است/کزو داستان بر دل هرکس است
۱۳۹۲-۱۱-۲۵

برنامه معرفت ۲۵ بهمن ۱۳۹۲

بنام خداوند خورشید و ماه/که دل را بنامش خرد داد راه‏/خداوند هستى و هم راستى/نخواهد ز تو کژّى و کاستى‏/ستودن مر او را ندانم همى/از اندیشه جان بر فشانم همى‏/ازو گشت پیدا مکان و زمان/پى مور بر هستى‏ء او نشان‏/ز گردنده خورشید تا تیره خاک/دگر باد و آتش همان آب پاک‏/بهستى‏ء یزدان گواهى دهند/روان ترا آشنایى دهند
۱۳۹۲-۱۱-۱۸

برنامه معرفت هجدهم بهمن ۱۳۹۲

ستایش خرد در شاهنامه فردوسی/کنون ای خردمند وصف خرد/بدین جایگه گفتن اندرخورد/کنون تا چه داری بیار از خرد/که گوش نیوشنده زو برخورد/خرد بهتر از هر چه ایزد بداد/ستایش خرد را به از راه داد
۱۳۹۲-۱۱-۱۱

برنامه معرفت یازدهم بهمن ۱۳۹۲

موضوع این هفته برنامه معرفت «دیدگاه فردوسی درباره سرّ آفرینش» می باشد. همی بر شد آتش فرود آمد آب/همی گشت گرد زمین آفتاب/گیا رست با چند گونه درخت/به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت/ببالد ندارد جز این نیرویی/نپوید چو پیوندگان هر سویی
۱۳۹۲-۱۱-۰۵
شناخت ظاهری

برنامه معرفت در چهارم بهمن ۱۳۹۲

ستایش پیامبر در شاهنامه: ترا دانش و دین رهاند درست/در رستگاری ببایدت جست/وگر دل نخواهی که باشد نژند/نخواهی که دایم بوی مستمند/به گفتار پیغمبرت راه جوی/دل از تیرگیها بدین آب شوی/چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی/خداوند امر و خداوند نهی
۱۳۹۲-۱۰-۲۸

برنامه معرفت ۲۷ دی ۱۳۹۲

که اویست و برتر ز هر برتری / توانا و داننده از هر دری/دو گیتی پدید آید از کاف و نون / چرا نی به فرمان او، درنه چون/چو گوید بباش، باش گوید بُد است / همو بود تا بود، تا هست، هست/بزرگی و خردی به پیمان اوست / همه بودنی زیر فرمان اوست
۱۳۹۲-۱۰-۲۱
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت بیستم دی ۱۳۹۲

این هفته استاد دینانی به تفسیر بخشهایی از شاهنامه حکیم فردوسی در ستایش خرد خواهند پرداخت: کنون ای خردمند وصف خرد/ بدین جایگه گفتن اندرخورد/کنون تا چه داری بیار از خرد/که گوش نیوشنده زو برخورد/خرد بهتر از هر چه ایزد بداد /ستایش خرد را به از راه داد/خرد رهنمای و خرد دلگشای /خرد دست گیرد به هر دو سرای