۱۳۹۳-۰۱-۰۴
فلسفه به زبان فیلسوف می آید

فلسفه، به زبان فیلسوف می آید

فیلسوف نمی رود به دنبال فلسفه تا آن را کشف کند، بلکه فلسفه از زبان فیلسوف می آید فلسفه، زبان وجود است و اگر کسی استعداد داشته باشد، وجود از زبانش سخن میگوید