۱۳۹۳-۰۴-۰۹

برنامه معرفت ۶ تیر ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، استاد ابراهیمی دینانی به بررسی اندیشه های فارابی پرداختند. خداوند سبحان است یعنی خداوند از نقائص امکان پاک است. هر آنچه که در عالم امکان، نقص حساب می شود و از لوازم عالم امکان است، پاک است. هستی محض و کمال و قدرت محض، نقائص امکانی را ندارد. از همان ابتدا فارابی، مبنای فلسفی خودش را با گفتن عبارت «سبحانک» بیان می کند.
۱۳۹۳-۰۳-۳۰

برنامه معرفت ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، استاد ابراهیمی دینانی به بررسی اندیشه های فارابی پرداختند. نیایش فیلسوفی چون فارابی دارای جنبه های عظیم معرفت شناسی است زیرا که یک حکیم، به مناجات می پردازد و مناجات حکیم با مردم عادی بسیار متفاوت است. این عظمتی که در نیایش حکیم است و آن هم به سبب شدت آگاهی، چند هفته ای است که مهمان این برنامه شده و از رمز گشایی های استاد عالیقدر استفاده می شود.
۱۳۹۳-۰۳-۲۳

برنامه معرفت ۲۳ خرداد ۱۳۹۳

زبان دعا، خالص ترین زبان است. قبلا عرض کرده بودیم که فصل ممیز انسان است. چون انسان، به ناطقیت انسان است. زبان دنیوی مخلوط است و خالص نیست ولی زبان دعا خالص است. خلوص یعنی از قید تعلقات آزاد است و دعای واقعی آنگاه است که انسان، از غیر حق تعالی قطع نظر کند. ببرد همه تعلقات را و به یک سو توجه کند. غیر از حق، در زبانش چیزی نباشد. این خلوص در زبان است در هنگام دعا. البته این زبان، اثر اندیشه است
۱۳۹۳-۰۳-۱۷

برنامه معرفت ۱۶ خرداد ۱۳۹۳

فکر خطا، خطرناک ترین خطایی است که از انسان سر می زند. فارابی از خداوند، دانایی می خواهد. ما باید طالب دانایی باشیم. در دنیای امروز، علم و دانایی را برای اهداف خودمان می خواهیم. علم امروز ادعا دارد که برای رفاه مردم کار می کند. اما دانایی مقدمه نیست. دانایی هدف است. دانایی، خود رستگاری است. دانایی، به هیچ عنوان مقدمه نیست. حیرت از درون به برون آمدن و بلافاصله از برون به درون آمدن است
۱۳۹۳-۰۳-۰۹

برنامه معرفت ۹ خرداد ۱۳۹۳

در برنامه معرفت این هفته، دکتر ابراهیمی دینانی به تبیین اندیشه های اجتماعی و سیاسی حکیم فارابی پرداختند. فارابی فیلسوف فرهنگ است. «فارابی و فرهنگ» «فارابی و فکر»
۱۳۹۳-۰۳-۰۲

برنامه معرفت ۲ خرداد ۱۳۹۳

در این برنامه دکتر دینانی به توضیح نقش خیال در اندیشه های این حکیم بزرگ می پردازند. عالم امر و عالم خلق چیست و ارتباط بین آنها چگونه است؟ نقش عالم خیال در معرفت شناسی چیست؟ مرز عالم امر و خلق چیست؟ یکی از نظریات بدیع فارابی در باب مقدار و اندازه چیست؟ انفتاح و رابطه آیه شریفه {ألم نشرح لک صدرک} و آگاهی چیست؟ خیال، از عالم صورت به عالم عقل می برد و به بی شکلی می رسد.
۱۳۹۳-۰۲-۲۶

برنامه معرفت ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

در این برنامه دکتر دینانی به توضیح اشراق در کتاب های " فصول الحکم" و " الحروف" حکیم فارابی پرداختند و اشراق و عقل فعال را به تفصیل توضیح دادند. عقل فعال چیست؟ اندیشه های اشراقی حکیم فارابی در کتاب الحروف به چه مسئله های هستی شناسی و شناخت شناسی اشاره دارد؟ مقام ذات در اندیشه های حکیم فارابی چه جایگاهی دارد؟
۱۳۹۳-۰۲-۱۹

برنامه معرفت (۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳)

هر ادراکی، اشراق است. ادراک از ماده در نمی آید. بحث مهم همین است. فعالیت سلولی ادراک نیست. نزدیکترین چیز به هر انسانی، محتوای ذهنی است. ادراکات شما و آنچه شما می دانید به شما نزدیکتر است یا سلولهای مغزی تان؟ اگر درک اجمالی نداشتید، می توانستید سلولها را بفهمید؟ اول ادراک است بعدش مدرَک. ذات ادراک، از جنس ماده نیست. عقل، صیقل روح است که با نظر و ادراک است. وقتی که نفس انسان به شهوات آلوده نشد، مثل یک آیینه ، حقایق در آن منعکس می شود.
۱۳۹۳-۰۲-۱۲

برنامه معرفت دوازدهم اردیبهشت ۱۳۹۳

فارابی ۶ نوع عقل را برای عقل در کتاب «رساله فی معانی العقل» نامبرده است: ۱٫ عقل عام (به دنبال دفع شر است) ۲٫ عقل کلامی (زشتی و بدی اعمال را تشخیص می دهد) ۳٫ عقل فطری (بالفطره یقین به معرفت و بدون تامل کسب می کند) ۴٫ عقل تجربی (در اثر کثرت تجارب برای انسان به وجود می آید) ۵٫عقل نظری (خیلی روی این عقل، فارابی تکیه کرده است) ۶٫عقل فعال (این عقل را جزء عقل بشری نمی داند)
۱۳۹۳-۰۲-۰۵

برنامه معرفت ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

فیلسوف با حس آغاز می کند و اشکالی هم ندارد اما برهانی صحبت می کند و براساس عقل صحبت می کند. فیلسوف به «ملأ أعلی» می رود. عالم عقل، نه تنها گسترده است، پر هم هست. خلأ نیست. ملأ أعلی یعنی عالم عقول. عالم حس ممکن است که خلأ داشته باشد. در عالم حس، هم بود هست و هم نبود و هم کمبود.
۱۳۹۳-۰۱-۲۹

برنامه معرفت ۲۹ فروردین ۱۳۹۳

در برنامه معرفت پخش این هفته به بیان کلیات و ویژگی های عام فارابی پرداخته میشود. یکی از این ویژگی هایی که در این برنامه به آن پرداخته میشود دیدگاه سیاسی فارابی میباشد. همچنین بررسی دیدگاه فارابی در مورد دموکراسی و اینکه چگونه میتوان این جامعه فاضله را بنا نمود و بیان کوتاهی در مورد حکومت داری بر مبنای حکمت و اینکه اگر فلاسفه حکومت داری کنند اصول اداره جامعه توسط آنها چگونه است.
۱۳۹۳-۰۱-۲۲
ایراد عرفا به فلاسفه

برنامه معرفت بیست و دوم فروردین ۱۳۹۳

فارابی احیاگر اندیشه ارسطو و افلاطون است هر فیلسوفی باید با اندیشمندان گذشته و حالش آشنا باشد اما ابونصر فارابی در ارسطو و افلاطون نماند و تفکرش محدود نشد