۱۳۹۶-۰۸-۲۶
صوت صدقسمت اول برنامه معرفت

برنامه معرفت بیست و ششم آبان ۹۶

شرح مقام معنوی پیامبر اسلام در اشعار شیخ عطار | پیغمبر از جهت معرفت، معنی، مقام انسانی و کمال انسانی اول است و از جهت سیر زمانی و ادوار تاریخی آخر است
۱۳۹۶-۰۶-۳۱

برنامه معرفت سی و یکم شهریور ۱۳۹۶

کتاب مصیبت نامه عطار در واقع بیانگر تراژدی است. زندگی و معنی زندگی بسیار مساله مهمی است. جان باقی چیست و نسبت جان باقی و بدن فانی چگونه است؟
۱۳۹۶-۰۶-۲۱
هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی

هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی

⁣گر به موئی بستگی باشد ترا / هم به موئی خستگی باشد ترا؛ همان طور که برای تعالی و کمال محدودیت نداری، هرچه وابسته شوی، وابسته تر می شوی؛ برنامه معرفت هجدهم مرداد ۹۲ شرح اشعار عطار
۱۳۹۶-۰۶-۱۸
دیده اش در عقل و عقلش دیده بود

برنامه معرفت هفدهم شهریور ۱۳۹۶

مصرع دیده اش در عقل و عقلش دیده بود از شیخ عطار بیانگر مسائل عمیقی است. عقل هم رویت می کند، چشم حسی، ظواهر را می بیند؛ رویت عقلانی بالاتر از رویت حسی است
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
راه های کشف گوهرهای معنوی انسان

برنامه معرفت دهم شهریور ۱۳۹۶

یکی از راه های کشف گوهرهای معنوی انسان در نظر شیخ عطار، شکستن حجاب های صدف مانند وجود آدمی است که مانع رسیدن ما به دریای مواج گوهرهای معنوی می شود.
۱۳۹۶-۰۳-۲۸
اشعار عطار درباره حضرت علی

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ۱۳۹۶

برنامه معرفت بیست و ششم خرداد ماه اختصاص داشت به تفسیر اشعار عطار درباره حضرت علی در کتاب مصیبت نامه؛ برنامه معرفت ویژه شب های قدر را هم اکنون تماشا کنید
۱۳۹۲-۰۵-۱۲
فراق و حال زار در عین وصل به معشوق

برنامه معرفت یازدهم مرداد ۱۳۹۲

در رهی میرفت شبلی دردناک/دید دو کودک در افتاده بخاک/زانکه جوزی در میان افتاده بود/هر دو را دعوی آن افتاده بود/هر دو از یک جوز میکردند جنگ/شیخ گفتا کرد میباید درنگ/تا من این جوز محقر بشکنم/پس میان هر دو تن قسمت کنم
۱۳۹۲-۰۵-۰۴
دل دریچه دلبری است

برنامه معرفت چهارم مرداد ۱۳۹۲

کاملی گفتست آن بیگانه را/کاخر ای خر چند روبی خانه را/چند داری روی خانه پاک تو/خانه چاهی کن برافکن خاک تو/تا چو خاک تیره برگیری ز راه/چشمهٔ روشن برون جوشد ز چاه/آب نزدیکست چندینی متاب/چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب
۱۳۹۲-۰۴-۲۸

برنامه معرفت بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲

رهبری بودست الحق رهنمای/میهمانی خواست یک روز از خدای/گفت در سرش خداوند جهان/کایدت فردا پگه یک میهمان/روز دیگر مرد کار آغاز کرد/هرچه باید میهمان را ساز کرد/بعد از آن میکرد هر سوئی نگاه/پیش درآمد سگی عاجز ز راه/مرد آن سگ را برانداز پیش خوار/همچنان میبود دل در انتظار/تا مگر آن میهمان ظاهر شود/هدیهٔ حق زودتر حاضر شود
۱۳۹۲-۰۴-۲۱

برنامه معرفت بیست و یکم تیر ۱۳۹۲

شد بر فرعون ابلیس لعین/یک کف پر ریگ برداشت از زمین/پس نمود آن ریگ مروارید باز/بعد از آنش ریگ گردانید باز/گفت گیر این ریگ و گوهر کن تو نیز/گفت ازین من میندانم هیچ چیز/پس زفان بگشاد ابلیس لعین/گفت تو با این سرو ریشی چنین
۱۳۹۲-۰۴-۱۵
شناخت ظاهری

دانلود برنامه معرفت چهاردهم تیر ۱۳۹۲

مرغکی بانگی زد و لختی بجست/سر بجنبانید و بر شاخی نشست/چون سلیمان بانگ آن مرغک شنود/گفت میدانید تا او را چه بود/میکندبرشاخ از دنیا گله/زار میگرید که چند از مشغله/کز همه دنیای عالم سوز من/نیم خرما خوردهام امروز من
۱۳۹۲-۰۴-۱۰

برنامه معرفت هفتم تیر ۱۳۹۲

سالک آمد پیش کوه گوهری/گفت ای مشغول گوهر پروری/ای مرصع کره از گوهر کمر/تیغ داری هم ز آهن هم ز زر/پای بر جائی نهٔ جائی بدست/زانکه داری بر سر گوهر نشست