۱۳۹۳-۱۲-۰۴

همایش خواجه نصیر طوسی ۱۳۹۳

خواجه بیش از هر علمی، فلسفه ‌دان است آثارش هم نشان می‌دهد که ما اگر خواجه را نداشتیم کلام شیعه در حد شیخ صدوق باقی مانده بود، ما متکلم مهم نداشتیم علم کلام را اگر کسی قبول ندارد که نداشته باشد! با کمال تأسف باید بگویم که سبکش ارسطویی و نیکوماخوسی است، یعنی اخلاق حد وسط را دارد ولی خواجه یک کتاب اخلاق ناصری دارد که خود او متوجه بود این اخلاق لزوما اسلامی نیست و بعد کتابی به نام اوصاف الاشراف نوشت که اگر اسلام اخلاق داشته باشد همین است.
۱۳۹۲-۱۲-۰۶

همایش خواجه نصیر طوسی ۱۳۹۲

نسبت عقل با وحی، خیلی مسئله مهمی است و تمام حرفها از فروع این مسئله است. عقل و اندیشه، خوشبختانه در بین همه ادیان آسمانی، قرآن کریم اهمیت فراوانی قائل شده است. حضرت ختمی مرتبت، معجزه خودش را، اژدها شدن عصا قرار نداده است.در یک کلمه، معجزه حضرت ختمی مرتبت، سخن بود. آره سخن معجزه اش بود. سخن معجزه می شود؟ آره .سخن معجزه می شود. آیا معجزه سخن کمتر از اژدها شدن عصاست؟ خیلی ساده لوحی می خواهد که کسی فکر کند آن مهمتر است. مگر اینکه حسی مسلک و ظاهر بین باشد. سخن، معجزه است.