۱۳۹۳-۰۷-۱۲
روایت منصوری لاریجانی درباره دینانی

روایت منصوری لاریجانی درباره دینانی

فیلسوف کسی است که به زبان عقل بفهمد و به زبان حس با مردم سخن بگوید شیوایی بیان دکتر دینانی باعث شده تا بر دلها بنشیند. روایت منصوری لاریجانی درباره دینانی
۱۳۹۲-۱۲-۲۴
روایت دکتر اعوانی از دینانی

دکتر دینانی حلاوت فلسفه را به مردم چشاند

دکتر دینانی، حلاوت فلسفه را به مردم چشاند. او را به دقت نظر فلسفی اش و سادگی و خوش لباسی می شناسم. ما دوست ۴۵ ساله ایم. گفتگوی روایت دکتر اعوانی از دینانی را بخوانید