مختصری درباره کتاب ها و مقالات

نگارش کتاب از سال 1360 که کتاب «قواعد کلی فلسفه» را برای رساله دکتری خود نوشته بودم انجام شد. معمولا در کتاب نوشتن، بنده به صورت دستوری نمی گویم که حالا برو کتاب بنویس، بلکه یک حال و دغدغه ای در مورد مسئله ای در من پیدا می شود و من آن را می نویسم. همه کتاب هایی که تا بحال نوشته ام، پرداختن به دغدغه هایم بوده و کتاب را برای آن که «کتاب بنویسم» ننوشته ام.

همچنین بنده مقید هستم که کتاب هایم را به زبان فارسی بنویسم، چون کار فلسفی با زبان فارسی کم انجام شده است و بیشتر فیلسوفان به زبان عربی می نوشتند، آن ورزیدگی لازم در زبان فارسی پیدا نشد. بنده کتابهایم را به زبان فارسی می نویسم و مقید هم هستم به زبان فارسی بنویسم، هیچ وقت هم به زبان عربی نمی نویسم و می دانم که زبان فارسی توان بسیاری دارد

نقد و بررسی و به زیر سوال بردن یک فکر و اندیشه چیزی نیست که فیلسوف از آن بترسد زیرا آنجا که شک نباشد، یقین نیز نخواهد بود. آن گونه از یقین که مسبوق به شک و تردید نباشد، از انواع معرفت به شمار نمی آید. نفی کردن، شک کردن و اثبات کردن از ذاتیات اندیشیدن شناخته می شود و بدون طرح پرسش، پاسخ نیز نخواهد بود؛ هنگامی که پرسش و پاسخ بی معنی شود، جایی برای فلسفه نیز نخواهد بود.


شاید بتوان براساس تجربه های حسی درباره جهان سخن گفت؛ ولی شناختن جهان غیر از شناختن هستی است و هرگز نباید جهان شناسی را همان هستی شناسی به شمار آورد. تجربه های حسّی در مورد امور محسوس، بدون در نظرگرفتن نظامی معقول و فراگیر، دارای اعتبار عقلی نیست. ولی پذیرفتن این نظام معقول نیازمند به تجربه نیست و عقل در حکم کردن خود بی کار و معطل نمی باشد.

کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش

شرح اصطلاحات و قواعد فلسفی و عقلی


آنچه تحت عنوان قواعد فلسفه در این صفحات مقابل مطالعه خواهید نمود، برگرفته از کتاب «قواعد کلی فلسفه» تالیف دکتر دینانی می باشد. دکتر دینانی در این کتاب کوشیده است با مطالعه بیشتر آثار فلاسفه و متکلمین اسلامی، یک صد و پنجاه قاعده کلی در فلسفه اسلامی را شناسایی و معرفی کند. که آشنایی با این قواعد و اصطلاحات به طور گام به گام، به دانش پژوه کمک می کند تا خود بتواند نیازهای اولیه فکری خود را تامین کند. مهمترین مساله در فهم یک مساله، منتهی کردن آن به یکی از مسائل بدیهی است که تحت عنوان قاعده فلسفی از آن یاد می شود.

کتاب شناسی دکتر ابراهیمی دینانی

کتاب های دکتر دینانی

مختصری درباره کتاب ها و مقالات

نگارش کتاب از سال ۱۳۶۰ که کتاب «قواعد کلی فلسفه» را برای رساله دکتری خود نوشته بودم انجام شد. معمولا در کتاب نوشتن، بنده به صورت دستوری نمی گویم که حالا برو کتاب بنویس، بلکه یک حال و دغدغه ای در مورد مسئله ای در من پیدا می شود و من آن را می نویسم. همه کتاب هایی که تا بحال نوشته ام، پرداختن به دغدغه هایم بوده و کتاب را برای آن که «کتاب بنویسم» ننوشته ام.

همچنین بنده مقید هستم که کتاب هایم را به زبان فارسی بنویسم، چون کار فلسفی با زبان فارسی کم انجام شده است و بیشتر فیلسوفان به زبان عربی می نوشتند، آن ورزیدگی لازم در زبان فارسی پیدا نشد. بنده کتابهایم را به زبان فارسی می نویسم و مقید هم هستم به زبان فارسی بنویسم، هیچ وقت هم به زبان عربی نمی نویسم و می دانم که زبان فارسی توان بسیاری دارد

نقد و بررسی و به زیر سوال بردن یک فکر و اندیشه چیزی نیست که فیلسوف از آن بترسد زیرا آنجا که شک نباشد، یقین نیز نخواهد بود. آن گونه از یقین که مسبوق به شک و تردید نباشد، از انواع معرفت به شمار نمی آید. نفی کردن، شک کردن و اثبات کردن از ذاتیات اندیشیدن شناخته می شود و بدون طرح پرسش، پاسخ نیز نخواهد بود؛ هنگامی که پرسش و پاسخ بی معنی شود، جایی برای فلسفه نیز نخواهد بود.

شاید بتوان براساس تجربه های حسی درباره جهان سخن گفت؛ ولی شناختن جهان غیر از شناختن هستی است و هرگز نباید جهان شناسی را همان هستی شناسی به شمار آورد. تجربه های حسّی در مورد امور محسوس، بدون در نظرگرفتن نظامی معقول و فراگیر، دارای اعتبار عقلی نیست. ولی پذیرفتن این نظام معقول نیازمند به تجربه نیست و عقل در حکم کردن خود بی کار و معطل نمی باشد.

کتاب پرسش از هستی یا هستی پرسش

کتاب های دینانی
رونمایی از کتاب دینانی

کتاب های تالیفی دکتر دینانی

این کتاب ها به قلم ایشان نوشته شده است.