قاعده ۳۴: الاتفاق لایکون دائمیاً و لا اکثریاً
۱۳۹۲-۰۵-۲۰
منطق و فلسفه
نسخه الکترونیکی کتاب اصطلاحات فلسفه
۱۳۹۲-۰۵-۲۴
نمایش همه

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت

صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت
دانلود صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
فصل نوزدهم: شرح غزلیات سعدی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و یکم حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و دوم ادامه حکایتی از گلستان درباره عیب جویی خلق و آثار زبان سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و سوم حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی چهل و سه دقیقه لینک دانلود
دویست و چهارم ادامه حکایتی در باب معاد از گلستان سعدی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجم حکایت توحیدی از گلستان سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و ششم ادامه حکایت توحیدی از گلستان چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتم من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتم هر چه کـوتـه نظرانـند بر ایشـان پیـمـای سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نهم به حق مهـر و وفایی که میان مـن و توسـت پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویست و دهم تفسیر حکایت از باب هفتم گلستان سعدی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و یازدهم تفسیر غزل صید بیابان عشق چون بخورد تیر او پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویست و دوازدهم تمام عالم در تفسیر یک آیه سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و سیزدهم حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویست و چهاردهم ادامه حکایت سلطان محمود و سیرت ایاز سی و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل بیستم: اندیشه های خواجه نصیر الدین طوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و پانزدهم آشنایی با خواجه نصیر طوسی چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و شانزدهم قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
دویست و هفدهم ادامه قواعد گفتگوی خواجه نصیر طوسی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هجدهم تفسیر جلَّت جناب الحقّ عن أن یکون شریعتاً چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و نوزدهم لذت و الم در نگاه خواجه نصیر طوسی سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیستم پیرامون مساله ذوق سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و یکم نامه صدرالدین قونوی به خواجه نصیر چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و دوم هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و سوم شرح معنی عابد و زاهد و عارف سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و چهارم حکمت عملی در نظر حکیم طوس سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و پنجم تهذیب اخلاق در نگاه خواجه طوسی چهل دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و ششم تدبیر منزل و سیاست مدن در نظر خواجه سی و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل بیست و یکم: شرح اندیشه های عطار
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و بیست و هفتم تفسیر ای در درون جانم و جان از تو بی خبر سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و هشتم حکایت مصیبت نامه”سالک آمد پیش خاک بارکش” سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و بیست و نهم ادامه حکایت مصیبت نامه سالک آمد پیش خاک بارکش سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و سی ام ادامه تفسیر ای در درون جانم و جان از تو بی خبر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و یکم عظمت و شخصیت عقل از نگاه شیخ عطار چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و دوم حکایت مصیبت نامه رابعه یک روز در وقت بهار چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و سوم ادامه حکایت مصیبت نامه رابعه یک روز در وقت بهار سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و چهارم سالک فکرت از نظر شیخ عطار سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و پنجم حکایت مصیبت نامه عیسی مریم بمردی برگذشت سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و ششم ادامه حکایت مصیبت نامه عیسی مریم بمردی برگذشت چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و هفتم حکایت مصیبت نامه پادشاهی بود مجنون را بخواند چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و هشتم ادامه حکایت مصیبت نامه پادشاهی بود مجنون را بخواند چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و سی و نهم حکایت مصیبت نامه بر پلی میشد نظام الملک شاد سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و چهلم حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و یکم گفتگوی سالک شوریده با دریا سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و دوم ادامه گفتگوی سالک شوریده با دریا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و سوم حکایتی از منطق الطیر بایزید آمد شبی بیرون ز شهر چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و چهارم گله کردن غافل از ابلیس چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و پنجم حکایتی از منطق الطیر در مورد اوصاف پیامبر سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و ششم متنی از منطق الطیر با عنوان غازی و کافر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و هفتم داستان سالک با حضرت موسی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و هشتم ادامه داستان سالک با حضرت موسی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و چهل و نهم حکایتی از مصیبت نامه عاشقی میمرد چون دل زنده داشت سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاهم حکایتی از مصیبت نامه سالک صادق دم نیکوسرشت سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و یکم حکایتی از مصیبت نامه طالبی مطلوب را گم کرده بود سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و دوم حکایتی از مصیبت نامه کرسیش از نور بنهادند پیش چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و سوم حکایتی از مصیبت نامه میشد ابراهیم ادهم در رهی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و چهارم گفتگوی سالک با کوه چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و پنجم ادامه گفتگوی سالک با کوه سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و ششم حکایت ابلیس و فرعون سی و هفت دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و هفتم حکایتی از مصیبت نامه رهبری بودست الحق رهنمای سی و شش دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و هشتم حکایتی از مصیبت نامه کاملی گفتست آن بیگانه را چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و پنجاه و نهم حکایتی از مصیبت نامه در رهی میرفت شبلی دردناک چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و شصتم حکایتی از مصیبت نامه در مورد وابستگی و وارستگی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت
فصل بیست و دوم: اندیشه های ابن سینا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و شصت و یکم معرفی اجمالی دیدگاه های حکیم ابن سینا چهل و یک دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و دوم فرق حکمت خسروانی با حکمت بحثی (یونانی) سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و سوم تفکیک اصالت وجود و ماهیت در اندیشه ها و اثار ابن سینا سی و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و چهارم حق و حقانیت از دیدگاه شیخ الرئیس ابوعلی سینا چهل و سه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و پنجم بررسی مساله عقل و تفکر در اندیشه های ابن سینا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و ششم بررسی مساله تعقل و تامل در اندیشه های ابن سینا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و هفتم بررسی رابطه جسم و روح و نفس و بدن از دیدگاه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و هشتم بررسی ویژگی های اصل تجرد نفس انسانی از نگاه ابن سینا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و شصت و نهم مبدأ نفس و روان از دیدگاه ابن‌سینا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتادم نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و یکم جایگاه سخن و زبان در معرفت چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و دوم ماوراء عقل از دیدگاه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و سوم نسبت عقل با امور مادون عقل چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و چهارم دیدگاه ابن سینا در مورد مرگ چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و پنجم دیدگاه ابن سینا درباره جهان هستی، انسان و حقیقت معرفت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و ششم بررسی دیدگاه ابن سینا درباره حرکت چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و هفتم بررسی رساله حکمت المشرقیه ابن سینا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هفتاد و هشتم چگونه انسان دچار از خود بیگانگی میشود چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  سخن ابن سینا و بیان بهمنیار
فصل بیست و سوم: اندیشه های حکیم فردوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و هفتاد و نهم مقدمه ای در باب شخصیت فردوسی حکیم چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتادم ادامه بررسی دیباچه شاهنامه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و یکم تبیین حماسه توحیدی در شاهنامه فردوسی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و دوم ستایش خرد در شاهنامه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و سوم ادامه بررسی ستایش خرد در شاهنامه فردوسی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و چهارم ستایش پیامبر در شاهنامه فردوسی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و پنجم دیدگاه فردوسی درباره سرّ آفرینش چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و ششم جایگاه آگاهی و خرد در شاهنامه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و هفتم شرح اشعار توحیدی شاهنامه چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و هشتم ادامه جهان بینی توحیدی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و هشتاد و نهم اسرار هستی و جهان بینی توحیدی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود علم از دیدگاه حکیم فردوسی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و یک مرگ از دیدگاه حکیم فردوسی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و دو احسان و نیکی در شاهنامه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و سه رابطه بین بهار و راز و آواز چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  آشنایی با مکتب تفکیک
فصل بیست و چهارم: اندیشه های حکیم فارابی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان صوت
دویست و نود و چهار آشنایی اجمالی با حکیم فارابی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و پنج فارابی، احیاگر اندیشه های ارسطو و افلاطون چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و شش اندیشه های سیاسی فارابی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و هفت معرفت شناسی فارابی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و هشت معرفت عقلی در نظر فارابی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
دویست و نود و نه اندیشه های اشراقی فارابی سی و هفت دقیقه لینک دانلود
سیصد اشراق و عقل فعال چهل و هشت دقیقه لینک دانلود

33 دیدگاه ها

 1. soroush گفت:

  جناب مدیر محترم سایت
  شما با این کارتون و جمع آوری آثار گرانقدر استاد تاثیر شگرفی در اندیشه بنده حقیر و خانواده من داشتید
  از زحماتتان بی نهایت ممنونم ۲۵۰ ساعت عرفان بی نظیری که استاد به زبان ساده بیان می فرمایند را مدیون شما هستم و اطمینان دارم اجر شما در نزد پروردگار محفوظ خواهد بود
  ایران زمین باید به جوانان و انسان های وارسته ای مثل شما به خود ببالد
  از صمیم قلب برایتان آرزوی موفقیت دارم و از راه دور دستان پرمهرتان را می بوسم
  اندیشه تان همواره سبز باد
  مخلص شما سروش

 2. عباس گفت:

  سلام.خواستم از بابت اینکه زحمت کشیدید و برنامه های معرفت رو در سایت قرار دادید ازتون تشکر کنم.من هم از کسانی هستم که با دیدن برنامه معرفت زندگیم و جهان بینی ام تغییر کرده است.با امید توفیق روزافزون و آرزوی بهترینها برای شما و خانواده گرامیتان

 3. بشیر گفت:

  تشکر بیکران از فایلهایی که قرار دادید.

 4. سمیه السادات امیدیانی گفت:

  با سلام و احترام
  بهره ها بردم از مطلب ها و دانلودهایی که قرار داده اید. بسیار بسیار از الطاف شما سپاسگزارم. انشااله پروردگار مهربان خیر و سربلندی هر دو دنیا را برای شما و خانواده های محترمتان رقم بزند. تندرست و کامیاب باشید.

 5. مهدی پارسافر گفت:

  با سلام خدمت شما سروران گرامی
  برنامه معرفت خود چشمه ای از چشمه های لایزال فطرت پاک و خدانهاد انسانی هست که در این زمان از زندگی مدرن وعموما عاری از معنویت تلاشی برای بازگشت به اصل ونهاد خویش هست. که به قول جناب منصوری از غواصی های استاد ارجمند درهای معرفت و دانایی به دوستداران عزت و کرامت انسانی تقدیم میگردد.
  این همه از الطاف بیکران الهی هست که چنین امکانی را برای جویندگاه فطرت پاک خویش هدیه نموده هست.
  با آرزوی سلامتیو بهروزی برای همه شما دوستان بزرگوار و استاد گرانقدر جناب آقای دینانی و منصوری

 6. معصومی گفت:

  سلام
  بسیار متشکرم که فایلهای صحبت های استاد را در اختیار ما می گذارید.
  اگر لیستی از این موضوع فایلها به همراه تاریخ پخش در سایت بگذارید بسیار مفید خواهد بود. (بصورت فایل متنی)
  پاینده باشید.

 7. nabili گفت:

  سلام. لطفا آدرس دانلود کتب ابن سینا و بزرگان فلسفه و عرفان اسلامی را اعلام فرمایید .

 8. اسير نفس گفت:

  باسلام

  در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست
  در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست

  شما بااینکار زیبا و قشنگی که انجام دادید خیلیها رو زنده کردین و بااستاد گرانقدر در اینکار شریک هستید . درود خدا بر بندگان شایسته اش که بحق با اینکار باعث زایشی عمیق در روح و جان دیگران شده اند.

 9. محمد گفت:

  با سلام و تشکر فراوان
  من سالها به دلیل آلودگی به ابتذال دچار آلودگی روان گردیده بودم به شکلی که برای خویش راه نجاتی نمی یافتم بسیار به این برنامه علاقه مند بودم هرگاه این برنامه را تماشا می کردم حسرت سرآپای وجودم را فرا می گرفت
  بعد از مدتی با دانلود کلیه قسمت های این برنامه اکنون احساس می کنم نگاه آلوده ام به دنیای پیرامون مطهر گشته و در عالم حضور ایزد متعال را بیشتر احساس می کنم
  تا عمر دارم از استاد دینانی سپاسگزارم

 10. مهدی گفت:

  سلام خسته نباشید. من این ۲۵۰ قسمت صوتی را دانلود کردم و روی موبایلم ریختم و روزی یک تا دو قسمت را گوش میدهم خیلی در پرورش علمی اعتقاداتم به من کمک کرده و از شما بابت قرار دادن فایل صوتی تشکر میکنم چون برای دیدن فایل تصویری شرایط خاصی لازم است و نگهداری این تعداد فایل تصویری فضای خیلی زیادی میخواهد .
  منتظر فایلهای جدیدتر شما هستم . انشاء الله این کار بتواند بار علمی و اعتقادی مردم را تقویت کند و از اعتقادات ما صرفا تعبدی و آمیخته با خرافه نباشد. و بتوانیم از اعتقادات خود دفاع فلسفی و علمی نماییم.
  امیدوارم عمر استاد دینانی طولانی همراه با سلامتی باشد تا همه مردم دنیا بتوانند از علم ایشان سود ببرند.

 11. باقری گفت:

  بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام. چندین سال بود به دنبال کل فایل های برنامه معرفت بودم که موفق نشدم. تازگی با سایت شما آشنا شدم و همه فایل ها رو دانلود کردم. از اینکه این فایل های ارزشمند رو دست و دل بازانه و بدون هیچ هزینه ای در اختیار ما قرار دادید بسیار ممنونم. آرزوی طول عمر باعزت برای استاد عزیزم دکتر دینانی رو دارم. خداوند به بنده های خوبش مثل شما، که افراد بسیاری رو با معنویت و فلسفه آشنا کردید و جواب سوال های زیادی از من رو دادید حفظ کنه.

 12. ali گفت:

  با سلام
  با عرض خداقوت به دست اندرکاران این سایت ، میخواستم ببینم می توانیم صحبتهای استاد را یکجا خریداری کنیم و در ارتقا فرهنگ ومعرفت اسلامی در دانشگاهها به کار بریم.در این خصوص امکان تماس برایم فراهم نمایید .

 13. هادی گفت:

  با تشکر از شما و برنامه ای که منو از ظلمات شک و بی خدایی به نور هدایت رهنمون کرد.

 14. اشراق گفت:

  سلام.فایل صوتی ۳۵۵ به تاریخ ۲۹ خرداد ۹۴ را فراموش کرده اید.لطفا بارگذاری کنید.ممنون

 15. مجتبی گفت:

  با سلام و تشکر بی پایان خدمت بزگواران و دست اندرکاران این سایت بسیار ارزشمند. بنده حقیر نیز مشکل جناب آقای فرهاد کنجکاو رو دارم و ۲۰۰ قسمت دانلود کردم و دارم ازشون استفاده میکنم ولی آخراشه به همین دلیل برای دانلود ادامه فایلها مراجعه کردم که دیدم نحوه کار عوض شده. لطفا لینک دانلود یکجا رو قرار بدید. بسیار ممنون . البته با واژه ها نمیشه تشکر و احساس قلبی رو رسوند. بازم ممنون

 16. علی محمدی گفت:

  با سلام
  ضمن تشکر و خسته نباشید از روز سیزدهم فروردین تا کنون برنامه های بعدی را در ایمیلم دریافت نکرده ام.من از خداوند طول عمر مبارک برای شما و استاد عزیزم خواستارم.

 17. علی گفت:

  سلام و خداقوت
  خواستم تشکری کرده باشم از مدیر محترم سایت و تمام کسانی که در تهیه مطالب سایت شریک هستند و آرزوی طول عمر پر برکت کنم برای استاد و شما عزیزان
  ان شالله خداوند متعال شما را در زمره مقربین خودقرار دهد
  یاعلی

 18. محمد گفت:

  سلام خدمت مدیر سایت
  من عاشق و شیفته ی علم فیزیک شده بودم اما اکنون نتیجه گرفتم فیزیک علمی محدود است اما فلسفه دریاییست بی کران.
  از شما بسیار سپاسگزارم.

 19. نوید گفت:

  سلام
  با تشکر فراوان از استاد بزرگوار و از زحمات ارزشمند شما
  بنده دانشجوی مقطع دکترای فلسفه تعلیم و تربیت هستم و از این گفتگوها استفاده های بسیار بردم. واقعا نیازمند به این مباحث بودم.
  خدواند شما را با اولیای حق محشور فرماید.
  بنده حاضرم در صورت صلاحدید شما برای انجام هر گونه وظیفه ای خدمت برسم.
  پیشنهاد:
  اگر مقدور است لینک دانلود مجموعه های موضوعی را نیز قرار بدهید.

 20. کیوان گفت:

  با سلام و درود
  واقعا با دید ن و شنیدن برنامه معرفت این بنده حقیری خیلی مطلب و درس زندگی آموختم کم کم احساس میکنم که ذره ای از این عالم بیکرانه میفهمم خداوند زیبایی ها شما و استاد عزیز دینانی را همیشه محفوظ و سلامت و مستدام بدارد
  در پناه حق باشید

 21. امین گفت:

  با سلام. من سالهاست که برنامه معرفت را هر جمعه دنبال می کنم. وقتی این لینکها را دیدم احساس کردم گنج بزرگی را یافتم. بی نهایت سپاسگزارم.

 22. آرش گفت:

  با سلام و احترام
  ضمن عرض خدا قوت به شما دوستان و آرزوی طول عمر برای اساتید محترم بخصوص استاد بزرگوار جناب آقای دینانی بنده دو سالی هست که با این برنامه آشنا شدم و تقریبا تمام فایلهای صوتی این برنامه را به طور مدام گوش فرا میدهم تا شاید بتوانم بهره بهتری از این برنامه ها و آموزه ها داشته باشم بسیار خدا را شاکرم که در کشوری زندگی می کنم که افراد مثل شما و اساتید بنامی چون استاد دینانی زیست می کنند آرزوییی که دارم این است که جناب استاد در استان محل زندگی بنده یعنی هرمزگان بتوانند برنامه اجرا کنند تا با گوش جان به صورت حضوری به خدمت ایشان برسم و چقدر تاسف می خورم که نمی تونم در کلاس های حضوری ایشان در تهران شرکت کنم.

 23. ابراهیم د. گفت:

  سلام و سپاس !

  آیا میسر نیست که همچون فهرستی که برای قسم ۱ ، ۲ و ۳ تهیه نموده اید ، برنامه های قسم ۴ را هم به ترتیب ارائه کنید ؟ اگر چه به نظر می رسد ، این تانی شما من باب انتظار برای پایان ۴۰۰ برنامه است ، تا همه را یکجا ارائه کنید ؛ لکن به نظر این کمترین اگر همه را در یک صفحه قرار بدهید ، دریافت قسمت های متوالی برنامه آسان تر خواهد بود . ضمن اینکه می توانید مراجعان به این صفحه را نیز به این نکته توجه دهید که قسمت های دیگر این برنامه در حال تکمیل هستند … به نظر می رسد با این روش می توانید تمام نقاط مثبت را در ارائه ی آسان تر و سهل الوصول بودن قسمت ها فراهم کنید . لذا امیدوارم با قبول این زحمت ، الطاف و منت تان را بر راقم این سطور و دیگر مخاطبان تان تمام نمائید .

  به پاس زحمات بیکران
  دست بوس استاد معظم جناب دینانی هستم
  ای کاش برای ادای دین خدمات ارزنده ی شما سروران جز دعاگویی به زبان قاصر کاری از دست این حقیر بر می آمد …

 24. نوید گفت:

  سلام و درود بر شما و استاد بزرگوار
  تشکر بسیار از شما که امکان دسترسی به گنجینه های معرفتی را به اشکال گوناگون در اختیار تشنگان معرفت قرار دادید
  تقاضایی دارم که فکر میکنم خواسته بسیاری از عزیزان دیگر هم باشد،لطفا لطفا لطفا مجموعه صد قسمت چهارم را هم در سایت قرار دهید

 25. علی گفت:

  با سلام و خسته نباشید……
  چرا وقتی روی لینک برنامه ها میری به. جای اینکه دانلود بشن ، پخش میشن؟!….

  • با سلام

   به این علت هست که مرورگر شما با نرم افزار دانلودتون تنظیم و ست نشده است. فایل ها قابلیت پخش هم دارند اما در مرورگرهای کامپیوتر و موبایل معمولا به علت ست بودن سریعا دانلود آغاز می گردد. پیشنهاد می کنم نرم افزار دانلود روی موبایل یا کامپیوترتون را بروز کنید

 26. مهدی صادقی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  اگر لطف کنید که هر سه قسمت برنامه را به صورت هر مجموعه صد قسمتی لینک دانلود را به اشتراک بگذارید ممنون می شوم

  • با سلام

   برای ما مقدور نیست؛

   حجم کل فایل های استفاده شده تا قسمت ۴۷۶ برنامه معرفت چیزی حدود ۱۰۰ گیگابایت است…که همه این فایل ها در سرورهای دانلود سایت قرار دارد که هر هفته هم به حجم فایل ها افزوده می شود؛ اگر بنا باشد دوباره صد قسمت به صد قسمت را در یک فایل قرار بدهیم یعنی می بایست هزینه صد گیگابایت، فضای فایل سروری داشته باشیم …. هزینه نگهداری سرور بسیار بالاست و ما از پس دوبرابر شدن هزینه های آن بر نمی آییم.. پس لطف بفرمایید فایل ها را از همین صفحه دانلود کنید… ضمن اینکه تمامی فایل های تصویری در آپارات و یوتیوب توسط خود ما قرار داده شده است

   با کشیدن موس روی کل صفحه و تنظیم بودن نرم افزار دانلود با یک کلیک تمام فایل ها را می توانید یکجا به صف دانلودتان اضافه کنید

 27. ..... گفت:

  فقط میتونم بگم واقعا واقعا ممنون. انشاالله که همیشه موفق باشین

 28. حسین گفت:

  سلام و خستهدنباشید صد قسمت چهارم چه موقع بر روی سایت قرار خواهد گرفت؟؟

 29. محمد گفت:

  سلام لطفا چهارمین قسمت را هم عنایت فرمایید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *