فراق و حال زار در عین وصل به معشوق
برنامه معرفت یازدهم مرداد ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۵-۱۲
قاعده ۳۴: الاتفاق لایکون دائمیاً و لا اکثریاً
۱۳۹۲-۰۵-۲۰
نمایش همه

صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت

دانلود صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
فصل شانزدهم: اندیشه های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و یکم انّیّت و انانیّت، فنا سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و دوم حصول و حضور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و سوم نسبت میان دین و فلسفه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و چهارم قهرمان جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و پنجم کیستی انسان از دیدگاه ملاصدرا پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و ششم رابطه نفس با بدن سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتم انسان شناسی قرآن در آیه امانت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هشتم حرکت در عشق و حرکت جوهری پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و نهم آیه «هو الأول والآخر» و دیالکتیک توحیدی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و دهم نسبت عقل و وحی در حکمت متعالیه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و یازدهم حقیقت محمدیّه وگفتگوی حق با عقل پنجاه دقیقه لینک دانلود
فصل هفدهم: شرح غزلیات عارفانه حافظ
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و دوازدهم خوشتر زعیش و صحبت و باغ و بهار چیست چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سیزدهم وقت و زمان؛ زهد و زاهد چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و چهاردهم الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و پانزدهم ادامه الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها چهل دقیقه لینک دانلود
صد و شانزدهم در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفدهم وجه و رخ معنی راز و غیب سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هجدهم روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست چهل دقیقه لینک دانلود
صد و نوزدهم عکس روی تو چو در آینه جام افتاد سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و بیستم آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و یکم ادامه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و دوم صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و سوم ادامه صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و چهارم دلا بسوز که سوز تو کارها بکند پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و پنجم ادامه دلا بسوز که سوز تو کارها بکند سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و ششم به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و هفتم ادامه به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و هشتم هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و بیست و نهم ادامه هرکه را با خط سبزت سر سودا باشد چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی ام منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و یکم سالها پیروی مذهب رندان کردم چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و دوم دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و سی و سوم ادامه دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و سی و چهارم پاداش سالک در گرو عبور از دهلیز دنیا چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و پنجم بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و ششم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و سی و هفتم ادامه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند چهل دقیقه لینک دانلود
صد و سی و هشتم رابطه عقل و دیوانگی؛ معرفت و آزادی سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و سی و نهم سالها دل طلب جام جم از ما می کرد سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهلم ادامه سالها دل طلب جام جم از ما می کرد چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و یکم گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و دوم ادامه گوهری کز صدف کون و مکان بیرون بود سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و سوم عهد و پیمان ازلی انسان پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و چهارم ذبح حیوانیت خود، ظاهر و باطن سی و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و پنجم ظهور ابدیت در انسان چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و ششم جان بی جمال جانان میل جهان ندارد پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و هفتم ادامه جان بی جمال جانان میل جهان ندارد چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و هشتم گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و چهل و نهم ادامه گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاهم سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و یکم ادامه سحرگه در سرزمینی دید به ناگه قرینی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت
فصل هجدهم: اندیشه های اشراقی حکیم سهروردی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و پنجاه و دوم حکمت ذوقی و حکمت بحثی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و سوم فرق میان اشراقی بودن افلاطون و سهروردی سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و چهارم عالم هستی به مثابه کتاب سی و شش دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و پنجم ارتباط فلسفه ابن سینا و سهروردی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و ششم تفسیر رساله لغت موران سهروردی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و هفتم داستان خفاش و آفتاب پرست از لغت موران چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و هشتم تعریف خواب در رساله پرتونامه سهروردی چهل و دو دقیقه لینک دانلود
صد و پنجاه و نهم تبیین مفاهیم نور و حضور و ظهور در فلسفه اشراق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و شصتم چگونگی حصول لذت حقیقی، صداقت و راستی مقدمه ثبات سی و شش دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و یکم عقل و نور و معنی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و دوم ویژه برنامه میلاد پیامبر اسلام چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و سوم تفسیر حکایتی از رساله فی حاله الطفولیه چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و چهارم سه حادثه سرنوشت ساز تفکر انسانی پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
فصل نوزدهم: شرح اندیشه های سعدی شیرازی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
صد و شصت و پنجم بهاریه نوروزی از حضرت سعدی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و ششم غزل درخت غنچه برآورد و بلبلان مست اند سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و هفتم غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا سی و نه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و هشتم ادامه غزل اگر تو فارغی از حال دوستان یارا چهل و سه دقیقه لینک دانلود
صد و شصت و نهم دیباچه گلستان سعدی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هفتادم متواضع ترین موجود عالم هستی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و یکم ارتباط انسان با طبیعت در نظر علم قدیم و جدید چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و دوم ادامه دیباچه گلستان سعدی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و سوم عاکفان جلال و واصفان جلال چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و چهارم غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و پنجم ادامه غزل گفتار در معنی فنای موجودات در معرض وجود باری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و و ششم حکایت پروانه و صدق محبت او از باب سوم بوستان سعدی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و هفتم عشق یک حقیقت دو طرفه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و هشتم تفسیر حکایت مخاطب شمع و پروانه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هفتاد و نهم اتحاد در ذات و صفات حق تعالی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتادم باب چهارم بوستان سعدی با موضوع تواضع چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و یکم حکایت بایزید بسطامی باب چهارم بوستان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و دوم حکایت در معنی نظر مردان در خود به حقارت چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و سوم حکایت «شنیدم که وقتی سحرگاه عید» چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و چهارم صورت و معنی برای انسان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و پنجم حکایت یکی پرسید از آن گم کرده فرزند چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و ششم حکایت یازدهم حکایت در اخلاق درویشان چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و هفتم همدلی قرابت عقلانی افراد با یکدیگر چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و هشتم حکایت در عالم طفولیت بوستان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و هشتاد و نهم اصالت هنر در توازن میان فرم و محتوا پنجاه دقیقه لینک دانلود
صد و نودم حکایت توانگری نه به مال است پیش اهل کمال چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
صد و نود و یکم شرایط شنونده و گوینده در گفتگو پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
صد و نود و دوم منشأ ترس در انسان، رعایت ادب نفس چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و سوم بیا تر برآریم دستی ز دل چهل و شش دقیقه لینک دانلود
صد و نود و چهارم آیا گناه ذاتی اسا یا عرضی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و پنجم ویژه برنامه شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و نود و ششم غزل برخیز تا یک سو نهیم این دلق ازرق فام را چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
صد و نود و هفتم خلوت گزینی راه رسیدن به توحید نیست پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
صد و نود و هشتم غزل بخشایش الهی گم شده ای را در مناهی چراغ توفیق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
صد و نود و نهم حرکت جوهری در اندیشه پنجاه دقیقه لینک دانلود
دویستم تمثل معانی از عالم بیکرانگی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  صوت صدقسمت اول برنامه معرفت

27 دیدگاه ها

 1. s گفت:

  سپاس از تلاش شما برای گرد آوری این مطالب..

 2. مهدی گفت:

  بسیار تشکر می کنم خدا خیرتو ن بده

 3. فرهاد غلامیان گفت:

  ارزوی محشور شدن استاد و پیروان ایشان با شاه ولایت را از خدای منان خواستارم

 4. اشراق الهامي گفت:

  با سلام.اینجانب ۱۰۰ قسمت دوم صوتی برنامه معرفت را کلا دانلود کرده ام (یعنی تا تاریخ ۱۷-۶-۱۳۹۰)،لطفا بفرمائید مابقی برنامه معرفت را تا آخرین برنامه پخش شده از کدامین قسمت یا لینک دانلود کنم.البته فایلهای صوتی مد نظر است.با شپاس فراوان.موید عندالله باشید.

 5. نبیلی گفت:

  سلام و خدا قوت. بسیار کار مناسب و خداپسندانه ای را آغاز کرده اید . انشالله حداوند به استاد عمر طولانی با عزت عطا فرموده و ما نیز بیش از پیش از فیوضات ایشان بهره مند شده و توشه دنیا و آ خرت مان بسازیم.

 6. اشراق الهامي گفت:

  باسلام.احتراما مستدعی است اگر مقدور باشد بفرمایید اشعاری که جناب دکتر لاریجانی در حین اجرای برنامه معرفت قرائت میفرمایند از کدام شعراء و یا به عبارت بهتر از کدامین دیوانها است؟ممنون خواهیم بود.مویدعندالله باشید.

 7. امین گفت:

  از ته ته ته دل ازتون تشکر میکنم
  خدا انشالا به عمرتون برکت بده

 8. سید محمد معین وفایی گفت:

  لطفا تاریخ هر فایل را ذکر کنید تا بتوانیم بهتر استفاده کنیم

 9. مهدی گفت:

  چه زمانی فایلهای صوتی قسمت های ۲۰۰ به بعد را در سایت قرار خواهید داد؟

 10. yaser گفت:

  باسلام
  تشکر ویژه از همه دست اندرکاران
  بسیار بسیار پربار و ارزنده است . مدت ها بود آرزو میکردم جایی پیدا کنم این جلسات رو خریداری کنم اما گیر نمی آوردم . خداروشکر و تشکر از شما . خدا ثوابتان دهد

 11. عباس گفت:

  خداوند طول عمر و سلامتی به استاد عطا بفرمایند….
  درود بر شما

 12. محمود گفت:

  با سلام فقط می تونم بگم جزاکم الله جزا خیر جزا انشاالله تعالی .

 13. عبدالله محمدی گفت:

  باتشکر بسیار زیاد ازشما واستاد نهایت محترم دکترابراهیمی دینانی و زحمات تان که برای ظرفیت سازی نسل امروز وآشنایی شان با معارف دینی متحمل میشوید، واقعا، خداوند اجرتان بدهد، زیرا فقط خداوند تبارک وتعالی قادر است اجر آنهایی که برای پخش دانش و آموزش و پرورش بندگان او متقبل میشود به ایشان بدهد. تشکر وجهان سپاس، خداوند برتوفیقات تان بیفزاید. وخداوند استاد را حفظ کند.

 14. حامد گفت:

  سلام دکتر با عرض خسته نباشید وتشکر از زحماتتان در راه علم و معرفت.میخواستبپرسم ایا تفسیری از قران کریم دارین؟متشکرم

 15. رمضان عبدالهی گفت:

  سلام
  درود وافر بر فیلسوف گران سنگ جناب استاد ابراهیمی دینانی و دیگر بزرگوارانی که در ترویج و نشر اندیشه های فلسفی بزرگانی چون ابن سینا و جناب ملاصدرا و دیگر فیلسوفان این آب و خاک همواره درحال تلاش و کوشش هستند

 16. فاطمه گفت:

  سلام
  ممنون میشم اگر لطف کنید فایل صوتی سخنان دکتر درباره نفس و بدن رو در اختیارمون قرار بدهید

 17. احسان گفت:

  فقط اهل معرفت می دانند که چه گنجی را در این سایت به رایگان گذاشته اند

  سپاس از گنج داران و توزیع کنندگان گنج

  و با کسب اجازه از سایتدار عزیز می گویم که :

  من نمی گویم مرا هدیه دهید
  بلکه گویم لایق هدیه شوید

  از شما کی کدیهٔ زر می‌کنیم
  ما شما را کیمیاگر می‌کنیم

 18. هایده گفت:

  با سلام و تشکر از زحمات شما
  من از شما خاضعانه خواهش می کنم دانلود ۱۰۰ قسمتی های سال های گذشته را هر چه زودتر مجددا در اختیار ما تشنگان سخنان پر گوهر
  حکیم دینانی قرار دهید. این عاشق را نا امید نکنید. سباسگذارم

 19. محمد صبحی گفت:

  با سلام خدمت دوستان محترم وعزیز ، افسوس که زبانم از تشکر عاجز است ، درود بیکران بر شما ، درود به وسعت هستی ، درود به وسعت درک و عقل، به همه شما و همه دوست داران شما. بدرود

 20. omid گفت:

  سلام و خسته نباشید.موقع دانلود فایل صوتی بجای دانلود کردن صدا پخش میشه.لطفا راهنمایم کنید که مشکل از کجاست.ممنون میشم

  • علی گفت:

   دوست عزیز کافی است در هما صفحه موقع پخش شدن بر روی خط track کلیک راست کنید و گزینه save audio as را انتخاب کنید. موفق باشید.

 21. کریم گفت:

  با سلام خدمت هر دو بزرگوار :
  میشه برای حل معادلات زندگی روز مره هم برنامه ای ترتیب دهید .
  دخل و خرج /دروغ / غیبت / حسد / کینه و غیره
  البته همه اینها با سیر وسلوک قابل حل ولی میخوام جزئیات را بدانم .
  ممونم استاد

 22. رضوان گفت:

  با سلام، در یکی از برنامه های معرفت در رابطه با آزادی صحبت شد. اینکه برخی افراد فکر می کنند آزادی به این مفهومه که هر کاری می خواهند بکنند، استاد فرمودند که در آن صورت هم انسان آزاد نیست زیرا اسیر خواسته هایش است. اگر امکانش هست میگید برنامه ی چندم بوده؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *