ابن سینا رئیس مشائین
برنامه معرفت اول دی ۱۳۹۱
۱۳۹۱-۱۰-۰۱
ادراک ذات چگونه است
۱۳۹۱-۱۰-۰۹
نمایش همه

صوت صدقسمت اول برنامه معرفت

صوت صدقسمت اول برنامه معرفت
جهت خرید برنامه معرفت به صورت بسته پستی، اینجا کلیک کنید
دانلود صوت صدقسمت اول برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
فصل اول: بزرگداشت علامه طباطبایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
اول شرح حال علامه سی و نه دقیقه لینک دانلود
دوم ادامه بزرگداشت علامه سی و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل دوم: ردپای عقل و عشق در عاشورا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
سوم نقش عقل و عشق در زندگی چهل دقیقه لینک دانلود
چهارم مرگ، شهادت، فنا چهل و دو دقیقه لینک دانلود
پنجم حدیث قدسی گنج مخفی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
ششم عشق حقیقی و مجازی چهل دقیقه لینک دانلود
هفتم جبر و اختیار در واقعه کربلا سی و نه دقیقه لینک دانلود
هشتم خلقت و تجلی سی و نه دقیقه لینک دانلود
نهم حضرت موسی و حقیقت وحی چهل دقیقه لینک دانلود
دهم ماهیت زیبایی و نور و ظهور سی و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل سوم: وجودشناسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
یازدهم مفهوم وجود و حقیقت وجود سی و نه دقیقه لینک دانلود
دوازدهم معنای شهود و حضور سی و هفت دقیقه لینک دانلود
سیزدهم برهان صدیقین ابن سینا سی و شش دقیقه لینک دانلود
چهاردهم انسان معلق ابن سینا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
پانزدهم وحدت وجود در نگاه ابن عربی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
شانزدهم خلقت و تجلی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
فصل چهارم: هستی شناسی عرفانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
هفدهم حضرت سلیمان و تخت بلقیس چهل و یک دقیقه لینک دانلود
هجدهم زیبایی عقلانی سی و نه دقیقه لینک دانلود
نوزدهم تفسیر کوه، حلول و اتحاد سی و نه دقیقه لینک دانلود
بیستم توجه و فناء فی الله چهل و سه دقیقه لینک دانلود
بیست و یکم عنایت و رابطه با خلق چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و دوم انسان کامل و وجه الله چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
بیست و سوم رابطه عقل و وحی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و چهارم معیت و احاطه قیومی خداوند چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل پنجم: شرح رباعیات خیام نیشابوری
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
بیست و پنجم مواجهه با مرگ و معنای آن چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و ششم هستی و مسئولیت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و هفتم سکوت و جایگاه آن چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
بیست و هشتم معنی ذوق در عرفان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و نهم مبحث حرکت در عالم چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی ام ماهیت زندگی و حیات چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی ویکم مرگ اختیاری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و دوم بعثت پیامبر، غمزه و کرشمه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
سی و سوم معاد جسمانی و روحانی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و چهارم مسئله معاد و محشر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  صوت صدقسمت سوم برنامه معرفت
فصل ششم: ویژه ماه رمضان
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
سی و پنجم بندگی عقل در ضیافت الهی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
سی و ششم صفات عرفا در بیان حضرت علی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و هفتم سرّ شب و شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی و هشتم ولایت و قرآن چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و نهم اخلاق و عدالت علوی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهلم ام چاه و علی(ع) چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل ویکم فطرت و ریاضت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و دوم وابستگی و وارستگی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل هفتم: اندیشه های احمد غزالی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
چهل و سوم آیه یحبّهم و یحبّونهم چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
چهل و چهارم خودیت و هویت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و پنجم علم و عشق در ذات انسان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و ششم فلسفه تحلیل زبانی و معنا و مصداق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و هفتم وقت و زمان و تفاوت آنها چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و هشتم جنگ عقل و عشق، یک جنگ زرگری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل هشتم: اندیشه های عین القضات همدانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
چهل و نهم شرح حالی از عین القضاه چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاهم وحدت و کثرت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و یکم ویژه برنامه به مناسبت عید قربان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و دوم فرق بین فیلسوف و نبی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و سوم نسبت عقل و کلام چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و چهارم نزول فیض در عین معیت حق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و پنجم تجربه شهودی و تجربه عینی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و ششم قیاس و جایگاه آن در اندیشه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت
فصل نهم: اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
پنجاه و هفتم پرسش و گفتگو چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دهم: اندیشه های ابویعقوب سجستانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
پنجاه و هشتم تنزیه و تشبیه در اندیشه ابویعقوب چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و نهم نور و شهود در آیه نور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصتم لذت و ابتهاج عقلانی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
فصل یازدهم: اندیشه های ناصر خسرو
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
شصت و یکم شرح حال ناصرخسرو چهل و پنجم دقیقه لینک دانلود
شصت و دوم معیار شادی و لذت چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دوازدهم: اندیشه های حکیم سنایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
شصت و سوم منظومه فکری سنایی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و چهارم مثنوی عقل نامه سنایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و پنجم تکامل در پرتو علت غایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و ششم همراهی شعر و شعور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل سیزدهم: اندیشه های عطار
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
شصت و هفتم اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطار چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و هشتم دردمندی و شدت خواستن چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و نهم انسان مانند آینه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هفتادم مراتب دیدن حقایق پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتادو یکم مدعیان دروغین در عرفان پنجاه دقیقه لینک دانلود
فصل چهاردهم: اندیشه های باباطاهر
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
هفتاد و دوم تفاوت در معنی علم و معرفت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و سوم عالم امر و عالم خلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و چهارم قربت و غربت عارف چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل پانزدهم: اندیشه های مولانا جلال الدین بلخی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
هفتاد و پنجم بیت اول مثنوی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و ششم حدوث ذاتی و حدوث زمانی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هفتم اختلاف تشکیکی در مراتب نفس پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هشتم عشق سیری ناپذیر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و نهم دریچه ای رو به نامتناهی در انسان پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتادم سیر آفاقی و انفسی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هشتاد و یکم وِرد و ذکر و فکر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و دوم ماهیت خنده و گریه چهل و شش دقیقه لینک دانلود
هشتاد و سوم پیرامون شب قدر پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
هشتاد و چهارم اشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و پنجم فطرت از نظر ملاصدرا و دینانی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و ششم خلقت به مثابه نسبت پنجاه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هفتم مشرق و مغرب معرفت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هشتم ادراکات حسی از نظر مولانا پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتاد و نهم راهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
نود نقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولانا پنجاه دقیقه لینک دانلود
نود و یکم عقل و وحی، ابداع عقل چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و دوم ادراکات شهودی از نظر مولانا چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و سوم رقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست! چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و چهارم واقعه و واقعیت، حریم حرم ذات چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و پنجم آسیب شناسی ادراکات از نگاه مولانا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
نود و ششم پیامبر، بشر برتر یا برتر از بشر پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
نود و هفتم پوزیتیویسم گذشته و پوزیتیویسم امروز چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  صوت صدقسمت دوم برنامه معرفت
فصل شانزدهم: اندیشه های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان فایل صوتی
نود و هشتم تشکیک در فلسفه ملاصدرا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
نود و نهم مراد از آزاد اندیشی در فلسفه چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صدم وجود و مفهوم وجود چهل و هشت دقیقه لینک دانلود

78 دیدگاه ها

 1. mirzaee گفت:

  با سلام
  از این همه توجه شما سپاسگذاریم

 2. رضا گفت:

  با سلام و تشکر از شما عزیزان واقعا از اندیشه های حکیم دینانی استفاده میکنیم و بسیاری از جواب سوالات مهم هستی را یافتیم. سپاس در پناه دادار منان

 3. حمید گفت:

  خیلی عالی بود.دستتون درد نکنه

 4. minoo zaheri گفت:

  به قول فرمایش استاد عزیز که سعادت زیارتشون بعلت اینکه در خارج از ایران زندگی میکنم نصیبم نشدهُ نترس و بگو دستتون درد نکنه که چنین کار عظیمی کرده اید و تمام مطالب را میتوان یکجا دانلود کرد. من برای جمع آوری فایلهای صوتی و تصویری استاد در ۲ سال گذشته بسیار وقت گذاشته ام و تازه کامل نبودند
  God bless youu
  مینو ظاهری

 5. ریحانه گفت:

  سلام و خدا قوت
  دستتون درد نکنه… واقعا کاری که انجام دادین بی نهایت ارزشمنده… ازتون بی نهایت سپاسگزارم

 6. محمد گفت:

  سپاسگذارم کارتون بسیار عالیه از خداوند منان برایتان سلامتی و موفقیت روزافزون مسئلت دارم. بدرود

 7. فریبا گفت:

  خیلی ممنون بسیار عالیست

 8. سپيده گفت:

  با سلام،

  لطفا بفرمایید سى د کامل برنامه هاى استاد ابراهیمى دینانى را تهیه کنیم.

  با سپاس،

 9. حمید گفت:

  از وبسایت بسیار کاملتون واقعا ممنونم من خیلی دنبال یه مجموعه کامل از اثار استاد بودم که خداروشکر شما فراهم کردید.سپاسگذارم

 10. سید علی گفت:

  خیلی ممنون از این مطالب

 11. داود گفت:

  عالیست….. عالیست ….

 12. دانشجو گفت:

  بی نهایت تشکر
  انشاالله از درجات متعالی استاد نصیب ما و شما هم بشود

 13. مهدی گفت:

  خدا خیرتان دهد همه رو دانلود کردم

 14. محمد گفت:

  با سلام و تشکر از زحمات شما ؛ ایا ممکن است فایل تصویری انها را لطف کنید و بر روی سایت بگذارید با سپاس فراوان

 15. هاشم گفت:

  فوق العادست واقعا افرین

 16. بهنام گفت:

  سپاس فراوان…

 17. سپهر گفت:

  بی نهایت تشکر
  فوق العاده بود

 18. alireza گفت:

  با سلام حضور شما
  تشکر فراوان از قرار دادن فایل ها با کیفیت بالاتر

 19. alireza گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  فایل هشتم این صفحه ناقص میباشد لطفا اصلاح فرمائید
  با تشکر

 20. شاهین مرادزاده گفت:

  با تشکر فراوان از شما که در نشر اندیشه های بزرگانمان از زبان بزرگِ اندیشه ای چونان ؛دکتر دینانی تلاش می کنید!!

 21. مهدی گفت:

  من چند وقت است که برنامه هایتان را میبینم و واقعا عالی است، خانواده ام با وجود داشتن تحصیلات عالی سخنان شما را با عرض پوزش چرند میدانند ولی من واقعا قبولتان دارم و از شما واقعا تشکر میکنم امیدوارم همیشه سلامت باشید.

 22. پويا گفت:

  سلام .. باید بگم خیلی خیلی خیلی ممنون
  خیلی دنبال این فایل ها بودم … عاقبت به خیر شین الهی…

 23. کر یم آبادی گفت:

  سلام و خسته نباشید
  من فکر میکنم که تاریخ معرفت در ۲۶ خرداد اشتباه باشد و ۲۴ خرداد ۹۲ درست باشد و معرفت ۳۱/۳/۹۲ در سایت هنوز قرار داده نشده؟

  • نه اشتباهی صورت نگرفته دوست عزیز ؛ ۲۴ خرداد برنامه معرفت به علت پخش مستقیم انتخابات زیاست جمهوری پخش نشد و ۲۶ خرداد پخش شد .
   روز ۳۱ خرداد هم تکرار برنامه ۲۶ خرداد پخش شد.به همین خاطر اشتباهی صورت نگرفته است.

 24. ساجده گفت:

  سلام، من موفق به دانلود فایل صوتی نمی شم

 25. فرهاد ایرانی گفت:

  سلام دوباره و عرض ارادت
  جزو نادر وبسایتهای فارسی زبان هستید که مدیریت خوب و پاسخگویی سریع دارید
  مطمئناً این ویژگی ها از چشم کاربران شما دور نیست و موجل الگوگیری آنان در مدیریت بهتر وبسایتهای خود خواهد شد
  موفق باشید

 26. حافظ قرآن گفت:

  سلام وعرض ادب
  نماز وروزه هاتون قبول درگاه حضرت حق.
  از زحمات شما سپاسگزارم.خیلی راحت دانلود شد.
  التماس دعا.

 27. محمّد خرّم گفت:

  با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان که زحمت فراوان متحمل می شوید، از شما خواستارم که سلام حقیر را به حضرت استاد برسانید ان شاءالله حق علی اعلی به ایشان سلامتی و عمر پربرکت عنایت فرماید و اجر زحمات شما را مقبول درگاه خود فرماید .با تشکر

 28. حمید حسینی گفت:

  سلام

  شنیده شده است که جناب دکتر دینانی کلاس های فلسفه برگزار میکنند
  جهت چگونگی ثبت نام و شرکت در این کلاس ها اطلاعاتی میخواستم

 29. عباس گفت:

  با سلام و درود بر شما

  فقط میخواستم به رسم رفاقت سپسگزاری کنم از شما بزرگان
  با آرزوی سلامتی و روز افزون برای استاد بزرگ….

 30. نسترن گفت:

  سلام
  می خواستم ازتون تشکر کنم
  از صحبت های دکنر دینانی عزیزم خیلی درس های زیبا و شیرین یاد گرفتم .

 31. الهام گفت:

  با سلام.بسیار بسیار ازتون ممنونم.با گوش دادن صدای استاد پاسخ بسیاری از سوالهایی که هیچکس نمی تونست بمن بده رو پیدا کردم.اجر کارتون مطمینا فقط خدا میتونه بده.بازم ممنون

 32. رویا گفت:

  سلام و ادب. واقعا فوق العادس.خیلی وقته تایم گذاشتم اما اینجور نشده بود .دستتون درد نکنه تحسین بر انگیزه .در پناه حق

 33. مهدی گفت:

  سلام من شرح حافظ روگرفتم فوق العاده بود مخصوصا جاهایی که استاد وقتی به وجد می آید سر آقای منصوری لاریجانی داد میزنه
  جدای از شوخی بسیار استفاده کردم.دست مریزاد به بچه های سایت.

 34. زهرا گفت:

  سلام بر تلاشگران میدان معرفت و حقیقت
  من به دنبال فایلهای متنی استاد هستم که با توجه به بیاناتشان و به حالت پیاده سازی فایل صوتی ایشان باشد که بتوان از تعاریف و مفاهیمی که استاد ارایه میدهند بهترو سریعتر استفاده نمود. در این وب سایت عبارت “به زودی” را در این قسمت ها دیدم ، آیا این کار انجام شده؟ کدام شماره ها؟ آیا قسمت “بیشتر بخوانید” همین فایلهای متنی است یا مختصری از بیانات استاد است؟ لطفا تاریخ فایلهای صوتی “بیشتر بخوانید” را بنویسید . ممنون از زحمات صادقانه شما. سلام مملو از احترام ما را به استاد برسانید. اجرکم علی الله

 35. زهرا گفت:

  البته منظور من این است که این متون “بیشتربخوانید”در صفحه مربوط به دانلود فایل ویدیویی ،صوتی و متنی همان تاریخ قرار گیرد ،مثل آنها قابل دانلود باشد و ترتیب آنها رعایت شود. با تشکر دوباره

  • با سلام خدمت شما

   متن برنامه معرفت به صورت کامل در این وب سایت و به صورت آرشیو کامل قرار داده نشده است اما به صورت گزیده و با توجه به ارسال کاربران و دوستان برای ما منتشر شده است.
   آنچه که در هر پست از برنامه معرفت به عنوان «مختصری از متن برنامه» نوشته می شود برگیزده ای از آنچه در برنامه ی گذرد به گلچین خود ما صورت می پذیرد. به بخش متن برنامه معرفت در همین وب سایت مراجعه کنید تا مقداری از متن برنامه را بتوانید استفاده نمایید.

 36. محمد محمدشاهی گفت:

  با سلام بسیار کار ارزشمند و غنی را انجام داده اید بسیار بسیار درود برشما و استاد….

 37. بشیر گفت:

  چرا در مورد خواجه نصیر فقط ۱ جلسه صحبت شده است؟ در صورتی که استاد خیلی توضیحات بیشتری در مورد خواجه نصیر داشتند و به نظر می آمد جلسات دیگری به خواجه نصیر اختصاص یابد

 38. علیرضا گفت:

  با عرض سلام و سته نباشید ویژه به مجموعه دست اندرکاران این سایت و مخصوصا مدیر گرامی سایت.
  تنها گلایم از شما این هست که ای کاش یک لیست pdf از این سخنرانی ها تهیه میکردید چون اسم فایل هارا فقط بر اساس روز پخش آن دسته بندی کردید و این باعث می شود که از محتوای آن آگاه نباشیم
  با آرزوی سال پر از توفیق برای شما و استاد گرامی

 39. طلایه گفت:

  سلام…… واقعا سایت خوبی دارید…نمیدونید چه قدر خوشحال شدم که میتونم تو این سایت فایل های صوتی استاد رو دانلود کنم… من بیشتر اوقات نمیتونستم برنامه معرفت رو نگاه کنم … ازتون خیلی ممنونم…….

 40. محمد گفت:

  ففقط میتونم بگم خیلی خیلی خیلی ممنونم که برنامه استاد رو توی سایت بسیار عالیتون قرار دادین و خداوند متعال انشاالله تعالی سایه استاد رو مستدام و عالی بگرداند

 41. سيد حسن قاضى عسگر گفت:

  متن افاضه را که خواندم قطره اشگى فرو ریخت .
  نمیدانم اشگم که ریخت افاضه شد ! یا افاضه شد که اشگم ریخت !
  ثواب آن هدیه به آقاى دکتر دینانى و تمام دست اندر کاران سایت

 42. ابوالفضل گفت:

  ضمن سلام مجدد از مدیر محترم سایت تقاضا دارم لطفا متن برنامه معرفت رو به صورت کتاب pdf دراورید تا عزیزان دانلود کنند و راحت تر استفاده کنیم .مثل یک کتاب داخل گوشی همراه ما باشد و امکان کپی متن و اشتراک گذاری متن رو هم درصورت امکان بهش اضافه کنید. باز هم ممنون بابت زحمات شما.

 43. مسعود گفت:

  سلام
  مسعود هستم از اصفهان
  ادبیات انگلیسی میخونم
  ۲۲ سال دارم
  دو پیر زندگیم : پروفوسور قمشه ای و حکیم دینانی
  آرزو ها : قبولی در دانشگاه تهران چند درصدی برای رشته ام که برای محترم است و ۱۱۰ درصد برای دو عزیز نام برده که تا عمری دارم در کلاس هایشان شرکت کنم حتی اجازه ندادند پشت کلاس صادای بهشتیشان را دنبال کنم
  راستی فایل های صوتی استاد به همه اساتید و دانشجو ها میدم زندگیامون کلی تغییر کرده
  کاش چند کلام گفته شده رو دکتر دینانی می خوندند
  راستی موسسه ی غیر انتفاعی صفاهان درس میخونم
  برم مستندای حکیم رو دانلود کنم که دیر نشده

 44. فرشاد گفت:

  تشکر ویژه بابت زحمتی که می کشید.

 45. محمد گفت:

  با سلام با توجه به دایر نبودن کلاس های استاد چگونه می توان با استاد ملاقت نمود

  • ملاقات های عمومی با دکتر دینانی صرفا در زمان تشکیل کلاس های انجمن حکمت و فلسفه است…. در صورتی که مورد خاصی بود می توانید از طریق «ارتباط با ما» پیام و سوال مورد نظرتان را ارسال کنید …. در صورتی که مرتبط با ایشان باشد…. برای ملاقات اطلاع داده خواهد شد.

 46. حسن زاده گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  از زحماتی که برای بارگزاری این اطلاعات در سایت کشیده اید بسیار سپاسگذارم.همچنین آرزوی طول عمر و سلامتی برای آقای دکتر دینانی دارم. خدا حفظشون کنه.
  با تشکر

 47. سحر گفت:

  سلام و عرض ادب
  سلام مارا به استاد عزیز برسانید من از ۱۳ سالگی برنامه شان را مشاهده میکردم ! والان با اینکه مهندسی میخوانم اما آرزویم شاگردی در کلاس درس ایشان است حتی پای تلوزیون و به صورت مجازی ! خواهش میکنم امکان پاسخگویی توسط استاد را فراهم کنید ! یا حداقل تیمی از اندیشمندان بزرگوار … مانند سایت اسلام کوئست

  • سوالات فلسفی نیاز به تاملات فراوان و البته داشتن مقدمات فکری درست دارد، پاسخ به سوالات فلسفی از جنس پاسخ به سوالات عقایدی یا فقهی نیست… بسیار دقیق و ظریف است….. سوالات خود را می توانید از طریق «ارتباط با ما» ارسال نمائید ….. اما در صورت پاسخ استاد، ایمیل جواب برای شما ارسال خواهد شد

 48. زهره گفت:

  من چطور میتونم همه فایل های صوتی و باهم داشته باشم و تک تک دانلود نکنم؟ ایا امکان داشتن تمام فایل ها وجود داره ؟ و یا امکان خرید cd کامل ان وجود داره؟

 49. روح الله گفت:

  با سلام و خسته نباشید اگر راهنمایی کنید که چطور میشه تمام برنامه های پخش شده را به صورت سی دی خریداری کرد بسیار ممنون میشم چند باری دیگر هم این سوال را پرسیدم اما راهنمایی دقیقی نشنیدم و بسیاری دیگر هم همین تقاضا را دارند لطفا اگر هست راهنمایی و اگر نیست میتوانید سی دی های برنامه را نشر دهید
  کامیاب باشید و پرقدرت در این برنامه

 50. امیر رضوانی دهاقانی گفت:

  با تشکر از شما استاد ارجمند من شما را از برنامۀ معرفت شناختم لذا از شما استاد سرشناس در مورد شناخت جوانان از سیر و سلوک در برنامه هایتان باز کنید.

 51. مالک گفت:

  سلام از استاد ابراهیمی دینایی خیلی خیلی مچکرم
  و سازندگان برنامه معرفت
  من همیشه پیگیر برنامه نابتون هستم

 52. حسین گفت:

  با سلام و تشکر از شما.
  برای استاد دینانی آرزوی سلامتی میکنم همیشه سلامت و پایدار باشند.

 53. حامد گفت:

  با درود . خواهش بزرگ بنده لینک کنال تلگرام دکتر دینانی هست . منتظر و سپاسگزارم

 54. امیرحسین مکارمی گفت:

  از دوستان که خواهشمندم هنگام نوشتن ،به املای درست کلمه « سپاسگزار» دقت بفرمایند.

 55. سید علی موسوی گفت:

  با سلام خدمت شما
  دو موضوع اساسی برای من وجود داره که اگر بتونین کمکم کنید ممنون میشم:
  ۱- من از اولین برنامه های معرفت بیننده اون بودم و هنوزم هستم. به همه هم پیشنهادش دادم. این رو بگم که به دلیل عدم درک کامل بعضی موضوعات این برنامه ممکنه هتوز هم موافق موضوع خاصی نباشم. یه سوال برای من اینه که چرا در این برنامه از علامه جعفری صحبتی نمیشه. این بزرگوار نیازی به معرفی بنده نداره ولی جزو بزرگان فلسفه است این موضوع در سخنرانی و کتابها و مقالاتشون هست.
  ۲- در برنامه ای آقای دکتر دینانی در مورد افرادی که عملیات انتحاری انجام میدن صحبت کرد. من نیاز به اون برنامه دارم تا مجدد گوش بدم
  با سپاس بیکران از آقای مناجاتی از برنامه های عالی و خوبشون
  سید علی موسوی

 56. رحیم گفت:

  با سلام ارزوی سلامتی برای شما زحمت کشان راه علم حقیقت اگر بتونید و فایل pdf رو هم بزارید واقعا عالی میشه

 57. منیره السادات سید زین العابدین گفت:

  سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد محترم و حکیم جناب آقای دینانی محترم خدمت مجری محترم هم عرض سلام دارم ضمن خسته نباشید خدمتت شما ..من از حدود ۱سال که برنامه شمارو دنبال میکنم اونقدر علاقه مند شدم به این برنامه از مخاطبین همیشگی برنامه معرفت شدم و برنامه های قبلی هم از سایت دنبال کردم بسیار برنامه آموزنده و خوبیه من که خیلی استفاده بردم عالی و بسیار پر مفهوم و حکیمانه و ادبی است انشالا که ادامه بدین همیشه برنامه معرفت..مجری توان مندی دارید خیلی شخص فرهیخته ائی هستن ..سایت خیلی خوبی هم دارین با سپاس.. من. تو آدرس تلگرامتونم عضوم با سپاس ویژه. عرض خسته نباشید خدمت شما. و عوامل پشت صحنه…. ..براتون آرزوی سلامتی و طول عمر با عرت دارم…ارادتمند شما …………………………………………………..این برنامرو همیشه ادامه بدین ..با تشکر از برنامه بسیار آموزنده خوبتوووووووووووووووووووون..

 58. سید موسی مدنی گفت:

  سلام ، خسته نباشید، برنامه معرفت خیلی عالی ،بی نهایت مفید و کارساز است . خوبه در این عرصه مخالفهای حرف دکتر نیز از دیدگاه دیگران نیز گفته شود .البته دکتر چندین مرتبه هم از دیالوگ یا گفتگو صحبت کردند . اگه مقدور باشد خیلی به عرصه بینش و ممعرفت کمک می کند . متشکر امید وارم خدا از همه ی ما راضی باشد.

 59. ابن مختار گفت:

  عرض سلام محضر استاد عزیز و کارکنان این سایت.

  میخواهم راجع به ویدیود های آموزشی صنف فلسفه از استاد بزرگوار معلومات بگیرم. ویدیو های صنف فلسفه از آغاز الی ختم درس از استاد را طفا نشر نمایید.

 60. سالاری گفت:

  سلام … ممنونم که اینقدر مرتب تمامی فایلا در در اختیارمون میگذارین

 61. سارا گفت:

  خیلی خیلی خیلی عالی بود.دست مریزاد. خدا ا شما و استاد دینانی و مجری توانا و دست اندرکاران محترم برنامه و این سایت را محفوظ و سلامت بدارد ان شاءلله

 62. علی رضاپور گفت:

  کار ارزشمند شما با عبارات بنده حقیر قابل ستایش نیست ولی خواستم طناب خود را در صف خریداران یوسف معرفت به تماشا بگذارم.
  خداوند حضرت استاد دینانی و دکتر لاریجانی عزیز و همه دوستان را حفظ نماید

 63. عباس بنویدی گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما ومحضر استاد از خدا میخواهم از عمر من حقیر بکاهد وبر عمر ایشان بیفزاید زیرا . سرمایه ای بیشتر از جان ندارم. که تقدیم کنم. و اگر پروردگار عالم دعای مرا استجابت کند معامله پر سودی خواهد بود وهمچنین از مدیر سایت تشکر میکنم که زحمت بسیار برای اگاهی تشنگان معرفت کشیده اند خداوند به همه شما توفیق بیشتر عنایت فرماید والسلام

 64. حسنیان گفت:

  با عرض سلام و تحیت
  سپاس از برنامه بسیار زیبا و بی نظیرتان که منطبق با فطرت بشری است و راه کمال را نشان او می دهد.

 65. محمد مهدی گفت:

  دم تون گرم احسنت بسیار عالی جزاکم الله احسن الجزاء ماشاء الله

 66. محمد مهدی گفت:

  خوشحال شدم خدا شما را خوشحال کن شکر الله سعیکم

 67. عباس گفت:

  سلام و تشکر از برنامه بسیار خوب و مفیدتون.
  توی برنامه معرفت در مورد شرح گلشن راز مطالبی اگه هست لطفا لینک دانلودشو بزارین. ممنون میشم اگه کسی داشت به من ایمیل کنن.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *