ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت
ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت
۱۳۹۲-۱۰-۰۷
ابن سینا رئیس مشائین
برنامه معرفت سیزدهم دی ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۱۰-۱۴
نمایش همه

ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت

ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت
دانلود ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
فصل اول: بزرگداشت علامه طباطبایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
اول شرح حال علامه سی و نه دقیقه لینک دانلود
دوم ادامه بزرگداشت علامه سی و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل دوم: ردپای عقل و عشق در عاشورا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
سوم نقش عقل و عشق در زندگی چهل دقیقه لینک دانلود
چهارم مرگ، شهادت، فنا چهل و دو دقیقه لینک دانلود
پنجم حدیث قدسی گنج مخفی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
ششم عشق حقیقی و مجازی چهل دقیقه لینک دانلود
هفتم جبر و اختیار در واقعه کربلا سی و نه دقیقه لینک دانلود
هشتم خلقت و تجلی سی و نه دقیقه لینک دانلود
نهم حضرت موسی و حقیقت وحی چهل دقیقه لینک دانلود
دهم ماهیت زیبایی و نور و ظهور سی و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل سوم: وجودشناسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
یازدهم مفهوم وجود و حقیقت وجود سی و نه دقیقه لینک دانلود
دوازدهم معنای شهود و حضور سی و هفت دقیقه لینک دانلود
سیزدهم برهان صدیقین ابن سینا سی و شش دقیقه لینک دانلود
چهاردهم انسان معلق ابن سینا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
پانزدهم وحدت وجود در نگاه ابن عربی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
شانزدهم خلقت و تجلی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
فصل چهارم: هستی شناسی عرفانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفدهم حضرت سلیمان و تخت بلقیس چهل و یک دقیقه لینک دانلود
هجدهم زیبایی عقلانی سی و نه دقیقه لینک دانلود
نوزدهم تفسیر کوه، حلول و اتحاد سی و نه دقیقه لینک دانلود
بیستم توجه و فناء فی الله چهل و سه دقیقه لینک دانلود
بیست و یکم عنایت و رابطه با خلق چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و دوم انسان کامل و وجه الله چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
بیست و سوم رابطه عقل و وحی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و چهارم معیت و احاطه قیومی خداوند چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل پنجم: شرح رباعیات خیام نیشابوری
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
بیست و پنجم مواجهه با مرگ و معنای آن چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و ششم هستی و مسئولیت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و هفتم سکوت و جایگاه آن چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
بیست و هشتم معنی ذوق در عرفان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و نهم مبحث حرکت در عالم چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی ام ماهیت زندگی و حیات چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی ویکم مرگ اختیاری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و دوم بعثت پیامبر، غمزه و کرشمه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
سی و سوم معاد جسمانی و روحانی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و چهارم مسئله معاد و محشر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت
فصل ششم: ویژه ماه رمضان
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
سی و پنجم بندگی عقل در ضیافت الهی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
سی و ششم صفات عرفا در بیان حضرت علی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و هفتم سرّ شب و شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی و هشتم ولایت و قرآن چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و نهم اخلاق و عدالت علوی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهلم ام چاه و علی(ع) چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل ویکم فطرت و ریاضت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و دوم وابستگی و وارستگی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل هفتم: اندیشه های احمد غزالی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
چهل و سوم آیه یحبّهم و یحبّونهم چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
چهل و چهارم خودیت و هویت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و پنجم علم و عشق در ذات انسان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و ششم فلسفه تحلیل زبانی و معنا و مصداق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و هفتم وقت و زمان و تفاوت آنها چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و هشتم جنگ عقل و عشق، یک جنگ زرگری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل هشتم: اندیشه های عین القضات همدانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
چهل و نهم شرح حالی از عین القضاه چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاهم وحدت و کثرت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و یکم ویژه برنامه به مناسبت عید قربان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و دوم فرق بین فیلسوف و نبی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و سوم نسبت عقل و کلام چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و چهارم نزول فیض در عین معیت حق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و پنجم تجربه شهودی و تجربه عینی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و ششم قیاس و جایگاه آن در اندیشه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت
فصل نهم: اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
پنجاه و هفتم پرسش و گفتگو چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دهم: اندیشه های ابویعقوب سجستانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
پنجاه و هشتم تنزیه و تشبیه در اندیشه ابویعقوب چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و نهم نور و شهود در آیه نور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصتم لذت و ابتهاج عقلانی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
فصل یازدهم: اندیشه های ناصر خسرو
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و یکم شرح حال ناصرخسرو چهل و پنجم دقیقه لینک دانلود
شصت و دوم معیار شادی و لذت چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دوازدهم: اندیشه های حکیم سنایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و سوم منظومه فکری سنایی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و چهارم مثنوی عقل نامه سنایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و پنجم تکامل در پرتو علت غایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و ششم همراهی شعر و شعور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل سیزدهم: اندیشه های عطار
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و هفتم اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطار چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و هشتم دردمندی و شدت خواستن چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و نهم انسان مانند آینه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هفتادم مراتب دیدن حقایق پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتادو یکم مدعیان دروغین در عرفان پنجاه دقیقه لینک دانلود
فصل چهاردهم: اندیشه های باباطاهر
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفتاد و دوم تفاوت در معنی علم و معرفت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و سوم عالم امر و عالم خلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و چهارم قربت و غربت عارف چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل پانزدهم: اندیشه های مولانا جلال الدین بلخی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفتاد و پنجم بیت اول مثنوی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و ششم حدوث ذاتی و حدوث زمانی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هفتم اختلاف تشکیکی در مراتب نفس پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هشتم عشق سیری ناپذیر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و نهم دریچه ای رو به نامتناهی در انسان پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتادم سیر آفاقی و انفسی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هشتاد و یکم وِرد و ذکر و فکر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و دوم ماهیت خنده و گریه چهل و شش دقیقه لینک دانلود
هشتاد و سوم پیرامون شب قدر پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
هشتاد و چهارم اشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و پنجم فطرت از نظر ملاصدرا و دینانی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و ششم خلقت به مثابه نسبت پنجاه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هفتم مشرق و مغرب معرفت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هشتم ادراکات حسی از نظر مولانا پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتاد و نهم راهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
نود نقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولانا پنجاه دقیقه لینک دانلود
نود و یکم عقل و وحی، ابداع عقل چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و دوم ادراکات شهودی از نظر مولانا چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و سوم رقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست! چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و چهارم واقعه و واقعیت، حریم حرم ذات چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و پنجم آسیب شناسی ادراکات از نگاه مولانا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
نود و ششم پیامبر، بشر برتر یا برتر از بشر پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
نود و هفتم پوزیتیویسم گذشته و پوزیتیویسم امروز چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت
فصل شانزدهم: اندیشه های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
نود و هشتم تشکیک در فلسفه ملاصدرا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
نود و نهم مراد از آزاد اندیشی در فلسفه چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صدم وجود و مفهوم وجود چهل و هشت دقیقه لینک دانلود

20 دیدگاه ها

 1. هاجر گفت:

  بسیار سپاسگذارم.

 2. سید علی گفت:

  با سلام من و پدر م از قسمت دهم به بعد رو تا امروز همه اشو ضبط کرده بودیم و می نشستیم دوباره می دیدم اما ۳ جلسه از دستمون در رفته بود و اینکه سر فصل و موضوع رو نداشتیم برای برنامه های ضبط شده امون با این کار شما خیلی خوشحال شدیم و تصمیم گرفتم همه رو دوباره دانلود کنیم واقعا خیر ببینید از این کار خوبتون من که هر وقت یاد برنامه میافتم شما رو دعا میکنم

 3. Shahim گفت:

  سلام
  خیلی ممنون
  واقعا که کارتون بی نظیره
  امید وارم جلسات کلاس های دیگر استاد رو هم قرار بدهید
  یاعلی

 4. شادی گفت:

  ممنون از زحماتتون وبسیار خوش اقبالی ماست آشنایی با وبسایت شما

  خدمتتون عارضم که قسمت ۷۱-بدنامی عشق را که گوش دادیم متوجه شدیم که ادامه مبحث عطار نیشابوریست و شما در قسمت بررسی اندیشه های بابا طاهر قرار دادید. وظیفه دانستم این جابجایی را بشما اعلام کنم تا چنانچه برصلاح بود تصحیح نمایید.

 5. بهنام گفت:

  درود…کار بسیار ارزشمندی است حقیقتا…
  تشکر فراوان از شما زحمت کشان…

 6. داود گفت:

  عالی بسیار عالی بود، درود بر دانشمند حکیم و فرزانه استاد دینانی عزیز و با تشکر از مدیریت سایت

 7. انسان گفت:

  سلام دوستان؛
  خواستم صادقانه و از صمیم قلب بابت این سایت و قراردهی این ویدئوهای سراسر نور و آگاهی از شما گرامیان تشکر و قدردانی کنم.
  به امید استمرار و پیش‌رفت فراوان

 8. محمد گفت:

  با سلام خدمت شما دوست عزیز
  واقعا وب خوبی رو ایجاد کردی .
  بابت فایل های ویدئو ای هم تشکر میکنم که با کیفیت بالایی عرضه کردید
  با تشکر ،محمد

 9. مرتضی گفت:

  سلام ببخشد می خواستم بدونم چه جوری میشه dvdاین برنامه ها رو تهیه کرد؟ ممنون

 10. زینب گفت:

  سلام
  برای تهیه مجموعه کامل سخنرانی های ایشون چه اقدامی باید بکنم ؟ سایت و نحوه دسترسی رو لطف کنید معرفی کنید ممنون میشم .
  ممنونم .

 11. عبادی گفت:

  سلام
  حرف استاد مصداق عینی جمله ذیل است:

  آنچه که از دل براید لا جرم بر دل نشیند.

  یا منتهی آمال العارفین

 12. محمود گفت:

  با سلام و عرض ارادت
  تشکر میکنم از استاد عالیقدر که وقت گرانبهایشان را جهت یادگیری ما میگذارند.

 13. عبدی گفت:

  سلام. خسته نباشید. آرشیو تصویری کامل استاد رو در برنامه معرفت جهت خریداری میخام.لطفا راهنماییم کنین

 14. فاطمه گفت:

  باسلام
  از استادان محترم و بزرگوار و تمام افرادی که در تهیه این برنامه بسیار عالی شرکت دارند نهایت تشکر را می نمایم .

 15. شهرام گفت:

  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند
  خدا رو سپاسگزارم که چنین فرصتی پیش آوردید تا در میان روزمرگیها و دل مردگیها گوش جان بسپاریم به چشمه لایزالی از توصیف یار

 16. reza sadr گفت:

  با تشکر فراوان از زحماتتان.مدت هاست به دنبال قسمت های ابتدایی برنامه معرفت بودم.از اینکه در گسترش و تبلیغ فرهنگ و فلسفۀ اصیل اسلامی و ایرانی زحمت می کشید قدردان و از خداوند برایتان توفیق روز افزون خواستارم.

 17. حسن افشاری گفت:

  بسیار متشکر از این کار بسیار بسیار زینای شما

 18. سید حامد گفت:

  سلام
  در سایت شما نوشته شده :(برنامه معرفت از آبان ماه سال ۱۳۸۷ و به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی، ویژه برنامه ای با همین عنوان را با حضور شاگرد خلوت و جلوت علامه، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی کلید زد. در ابتدا قرار بود که دو قسمت ویژه برنامه علامه و سپس ده قسمت درباره «رابطه عقل و عشق در عاشورا» پرداخته شود. اما به دلیل استقبال بی نظیری که از این دوازده قسمت شد، ادامه پروژه «برنامه معرفت» با حضور دکتر دینانی و آقای منصوری لاریجانی در دستور کار شبکه چهار سیما قرار گرفت)
  اما وقتی در قسمت دانلود ۱۰۰ قسمت اول وارد میشوم ۲ قسمت ویژه علامه طباطبایی و ۸ قسمت درباره رابطه عقل و عشق در عاشورا وجود دارد که در مجموع می شود ۱۰ قسمت
  می خواستم خواهش کنم اگر واقعا ۲ قسمت را نگذاشته اید آن دو قسمت را هم بگذارید تا مجموعه کامل برنامه معرفت در دسترس بنده و تمام علاقه مندان باشد و اگر اشتباها در سایت نوشته اید ۱۲ قسمت به ما اطلاع دهید و آن را در سایت اصلاح کنید.
  با تشکر

  • با سلام

   فرمایش شما درست است؛ ما اشتباه نوشته ایم و اصلاح شد. ویژه برنامه عقل و عشق در عاشورا شامل هشت قسمت بوده است.

   ممنون از توجه شما

 19. امیررضا گفت:

  وااااااااااقعاااااااااا سپاااااااااااااااااااااااس.از ته دل ذوق کردم با دیدن سایت عاااااااااااااالیتون.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *