۱۳۹۱-۰۸-۱۴
تعادل بین درون و برون

منشا تحقق مرزها و فاصله ها

ضامن بودن خداوند نسبت به حقیقت، مستلزم تعطیل شدن عقل و آگاهی نیست بلکه برای تمییز و جدا کردن حق از باطل گوش فرا دادن به ندای عقل از ضروریات به شمار می آید. با نظریات صدرالدین قونوی، شاگرد ابن عربی آشنا شوید