۱۳۹۱-۰۵-۳۱
فردوسی تاریخ را زنده کرد

فردوسی، تاریخ را زنده کرد

فردوسی تاریخ را زنده کرد هیچ حماسه ای بدون تراژدی نیست و شاهنامه پر از تراژدی است و اصلاً خود زندگی فردوسی تراژدی است «فره ایزدی» یا خرد برایش اهمیت دارد