۱۳۹۵-۰۷-۱۲
فلسفه و تاریخ لازمه یکدیگرند

فکر فلسفی در تطور تاریخی

یک فیزیکدان باید با آخرین نظریات فیزیکی در عصر خود آشنا باشد ولی یک فیلسوف، مجبور نیست آخرین نحله های فلسفی عصر خود را بپذیرد. فلسفه و تاریخ لازمه یکدیگرند
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

فلسفه، کنیزک شده است

فلسفه همیشه ممنوع بوده است فلسفه ابزاری برای خدمتگزاری نیست فلسفه باید آزاد باشد و در این صورت خدمت خود را انجام می دهد ما نمی توانیم برایش تعیین تکلیف کنیم