ابن سینا

۱۳۹۳-۱۲-۱۲
ابن سینا و کلی طبیعی

ابن سینا و مسئله کلی طبیعی

وقتی از معنی کلی سخن می گویند در واقع به فرد منتشر، اشاره می کنند در حالی که ابن سینا و کلی طبیعی به این نوع ابهامات پناه نمی برد وکلی طبیعی را تعریف می کند
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

کتاب سخن ابن سینا و بیان بهمنیار ، مهمترین کتاب در حوزه معرفت شناسی و تفسیر علم حضوری ، انسان معلق و نظریات هستی شناسانه حکیم ابوعلی سینا است.