کانال رسمی تلگرام دکتر دینانی

۱۳۹۵-۰۳-۱۰
Dr Dinani maarefat 12

برنامه معرفت سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۵

نحوی گفت در حضور عوام کان/ گه ناقص است و گاهی تام / تام از اسم بهره ور باشد / لیک همواره بی خبر باشد / عارفی بود دور بنشسته / عقد صحبت زخلق بگسسته / لب گشاد و دّر حقیقت گفت / خوش نکته ای که نحوی گفت / وانکه ناقص فتاد اسم خدا / نکنندش بی خبر ز صواب / نشود اسم حق اثرش / باشد از غیر اسم حق خبرش
۱۳۹۱-۰۸-۲۲

دایره عقل برنقطه مرکزی عقل

دایره قلب که بر نقطه مرکزی عقل استوار می گردد واسطه ای است که همواره زوج و فرد یا واحد و کثیر را به هم مرتبط می سازد واسطه بودن قلب در میان واحد و کثیر و زوج و فرد، سرّی از اسرار است که در این آیه، از آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است {ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففرّوا الی الی الله}