غزالی

۱۳۹۱-۰۸-۰۳
Professor.Gholahossein.Ebrahimi.Dinani

مساله شناخت و شناخته شدن

درباره اینکه فصل مقوم انسان چیست و وجه ممتاز بودن او از سایر موجودات جهان هستی کدام است، سخن بسیار گفته شده است. هر چه در […]