سالک فکرت

۱۳۹۳-۰۲-۲۱
Salik-al-fikrat

ارج نامه دکتر دینانی «سالک فکرت»

«سالک فکرت» تعبیری است از فرید الدین عطار، شاعر و حکیم بزرگ سرزمین مان، که دکتر دینانی در آثار خود از آن بارها سخن گفته و گویا وصف حال خود را نیز با آن تعبیر، بیان کرده است. البته یادشدنی است که عطار «سالک فکرت» را به دو نوع قلبی و عقلی تقسیم میکند و از این دو آنچه مقبول نظر وی است همان سالک فکرت قلبی است.
۱۳۹۲-۱۲-۱۴

بزرگداشت «سالک فکرت» و «سالک حکمت»

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مراسم بزرگداشت از دو حکیم فرزانه؛ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر غلامرضا اعوانی را برگزار خواهد کرد. این مراسم روز یکشنبه، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد