زیبایی

۱۳۹۵-۰۸-۰۹
Dr Dinani maarefat 11

رابطه خالق و مخلوق

خلق بدان معنی نیست که خدا آفرید و رها کرد؛ رها کردن در کار خدا نیست. اصلا قطع ارتباط در کار خدا نیست. «قطع ارتباط خدا» بسیار سخن کفرآمیزی است نه تنها به دلیل اینکه محبت خدا کم می شود بلکه اشکال عقلی دارد؛ قطع ارتباط خدا، اشکال عقلی اش این است که به مجرد گفتن «قطع» هم خدا محدود می شود و هم مخلوق؛ یعنی فاصله. در غیر متناهی فاصله وجود ندارد. حق تبارک و تعالی غیرمتناهی است. غیر متناهی یعنی بی پایان است.
۱۳۹۵-۰۸-۰۵
Dr Dinani maarefat 1

حواس انسان، دریچه ای به زیبایی ها

دیده را فایده آن است که دلبر بیند / ور نبیند چه بود فایده بینایی را | اگر انسان، دلبر را نبیند با چشم چه می خواهد ببیند؛ اگر بینایی چیزهایی را بخواهد ببیند که زیبایی ندارد بلکه تنفر آور است، چه سودی دارد؟ سود بینایی در این است که چیزهایی را ببیند که دلت را می برد. بینایی دریچه ای است که دلبری را برای شما بگشاید. دلبرها دل ببرند. دل، دریچه ای است که باب دلبری را می گشاید و اگر این دیده نبود، دلبری هم نبود.
۱۳۹۲-۰۱-۳۰
molavi5

برنامه معرفت سی ام فروردین ۱۳۹۲

آنچه فرض دین نسل آدمست/نعت صدر وبدر هر دو عالمست/آفتاب عالم دین پروران/خواجهٔ فرمان ده پیغامبران/پیشوای انبیا و مرسلین/مقتدای اولین و آخرین/صادق القول زمین و آسمان/صد جهان در یک جهان پاک ازجهان/مرجع خلق و امام کائنات/فعل او هم حجت و هم معجزات