دانشنامه فلسفه،قواعدعقلی و فلسفی،قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی

۱۳۹۱-۱۱-۲۳

قاعده ۱۹:اتصاف شیئ به یک صفت ، مستلزم اتصاف از جمیع جهات نیست

هر گاه شیئ به یکی از صفات متصف شود ، معنی متصف شدن آن شیئ به آن صفت این نیست که در تمام مراتب واقع و نفس الامر و از جمیع جهات و حیثیات ، این اتصاف صادق باشد ؛ بلکه صدق فی الجمله در اتصاف شیئ به صفت کفایت می کند ؛اگر چه آن صدق از یک جهت و یا یک حیثیت بوده باشد. مثلا هنگامی که در یک قضیه ای حکم می نماییم که در واقع و نفس الامر زید موجود است ، برای صدق این قضیه اتصاف زید به وجود ، ولو فی الجمله کافی است . یعنی اگر زید به نحوی از انحاء وجود ، ولو در یک لحظه موجود شود قضیه مورد بحث صادق خواهد بود
۱۳۹۱-۱۱-۱۱

قاعده ۱۶:اشتراک دو شیء در یکی از صفات ذات ، مستلزم اشتراک در سایر صفات ذات است

هر گاه دو شیء در یکی از صفات ذاتی با یکدیگر مشترک باشند ، واجب است در سایر صفات ذاتی و آنچه مربوط به آنهاست نیز مشترک باشند . این قاعده را قاضی عبدالجبار معتزلی در کتاب کبیر المغنی مطرح کرده و اثبات وحدانیت حق تعالی را بر آن مبتنی دانسته است .زیرا اگر این قاعده صحیح نباشد ، اثبات توحید با مشکل مواجه می شود
۱۳۹۱-۱۱-۱۰

قاعده ۱۵: اجتماعُ المثلین محالٌ

در این باب گفته اند که : نفس ناطقه هرگز از خویشتن غافل نیست و همواره به ذات خویش علم حضوری دارد ؛ چون در غیر این صورت اطلاق کلمه حی بر آن صحیح نخواهد بود . بنابراین اگر فرض شود که نفس ناطقه ، علاوه بر علم حضوری که همیشه خود را واجد است ، دارای علم حصولی نیز بوده باشد ، یعنی صورتی که از ماهیت خویش را در ذات خود دارا باشد ، لازم می آید که اجتماع مثلین در خارج تحقق یابد و چون اجتماع مثلین محال است ، پس علم نفس ناطقه به ذات خویش از طریق صورت حاصله ممتنع خواهد بود ؛ یعنی صورتی از نفس ناطقه در آن موجود نیست .
۱۳۹۱-۱۰-۱۶

قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی

...
۱۳۹۱-۰۵-۰۵
rules

قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی

جلد نخست این اثر سه جلدی در حقیقت رساله دکتری نویسنده در سال‏ها پیش بوده است. دکتر دینانی در مقدمه جلد نخست این کتاب، در تعریف «قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی» توضیحاتی داده است که خواننده را به مفهوم این قواعد بیشتر آشنا می‏سازد.