حکمت اشراق

۱۳۹۱-۰۵-۳۱

خرد جاویدان، منطقه ای و نژادی نیست

سهروردی بیش از هر کس دیگری فلسفه یونان را می‌شناخته و بسیاری از آثار سهروردی به سبک یونانیان بوده اما می‌دانسته است که در مقابل یونان یک حکمت برتری هم وجود دارد و آن هم حکمت ایران باستان است.