حدیقة الحقیقة

۱۳۹۵-۰۸-۱۴
sanaei

برنامه معرفت چهاردهم آبان ۱۳۹۵

سنایی | حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه| در دهان هر زبان که گردانست / از ثنای تو اندرو جانست / نامهای بزرگ محترمت / رهبر جود و نعمت و کرمت / هریک افزون ز عرش و فرش و ملک / کان هزار و یکست و صد کم یک / هریکی زان به حاجتی منسوب / لیک نامحرمان از آن محجوب / یارب از فضل و رحمت این دل و جان / محرم دید نام خود گردان