کمال و مطلق گرایی

۱۳۹۳-۱۰-۱۶
philosophy

عالم براساس شعور است

همه کس از انسان کامل صحبت می کند و او را می فهمند. همه متوجه می شوند که انسان کامل، کمال دارد و کامل است اما اگر نیک بنگری کسی معنای کمال را نمی داند. کمال، علی الظاهر چیزی است که نقص نداشته باشد. چیزی که ناقص است کامل نیست. آیا شما می توانید در کل عالم انگشت بر چیزی بگذارید که نقص نداشته باشد. خیر.