کروی

۱۳۹۲-۰۶-۱۰

قاعده شماره ۳۶:کل جسمٍ بسیط فشکلُهُ الطبیعی کرویٌّ

‏تقریر برهان برای اثبات قاعده به این ترتیب است که گفته می شود: طبیعت که بسیط و واحد است، جز یک فعل ندارد و فعل واحد که از طبیعت واحد است، در ماده واحده متشابه خواهد بود. و هنگامی که فعل واحد در ماده واحده، متشابه و به طور متساوی انجام گیرد، شکل آن کروی خواهد بود. نتیجه این می شود که شکل جسم بسیط همیشه کروی است.