کتاب رازِ راز

۱۳۹۲-۰۷-۰۴
Raze.raz

رازِ راز

آنچه در پیش روی خواننده محترم قرار دارد، حاصل یک سلسله گفتگوهایی است که در ایام فراغت میان جناب آقای کریم فیضی و راقم این سطور انجام گرفته است. در این گفتگوها آنچه به اینجانب مربوط می شود این است که در پاسخ به پرسشی ها بالبداهه سخن گفته ام و مراجعه به منابع لازم صورت نپذیرفته است.