وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی

۱۳۹۳-۰۹-۱۵
philosophy-day2014

سخنرانی دکتر دینانی در روز جهانی فلسفه ۱۳۹۳

وقتی که از روز جهانی فلسفه سخن می گوئیم، بی درنگ یک پرسش مطرح می شود که فلسفه، جهانی است یا جهان، فلسفی است؟ «فیلسوف جهانی» شاید نداشته باشیم که همه حرف او را قبول داشته باشند، اما «فلسفه» جهانی است. فرق است بین «فلسفه» و «فیلسوف». غالب مردم، فلسفه را با فیلسوف اشتباه می گیرند. از فیلسوفی خوشش نمی آید و «فلسفه» را باطل می داند و یا برعکس. فلسفه غیر از فیلسوف است. هر فیلسوفی نسبتی با فلسفه دارد یا بهره ای از فلسفه دارد. اما «فلسفه» از هر فیلسوفی بالاتر است.
۱۳۹۲-۱۱-۲۹

نغمه عالم، نغمه ربط است

آنجا که از وجود رابط نشانی باشد، از نوعی اتحاد و یگانگی در میان دو طرف آن نیز به آسانی می توان آگاه گشت. وجود رابط در دو طرف خود فانی است و به هیچ وجه از آنها جدا و ممتاز نمی باشد. «وحدت شخصی» در یک وجود رابط، مستلزم اتحاد و یگانگی میان دو طرف آن نیز می باشد. بنابراین وجود رابط نشانه اتحاد و علامت یگانگی است. آنچه می تواند پیام اتحاد و یگانگی را پیوسته به گوش انسان برساند چیزی جز پیک وجود رابط نمی باشد
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
Relevant and independent

وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی

وجود رابط چیزی است که اساس نظام عالم و ملات ساختمان جهان به شمار می‏ آید…آنچه محمول را با موضوع خود ارتباط می‏دهد و صفت را با موصوف آن متصل می‏سازد، چیزی جز وجود رابط نیست. وجود رابط در نوع ارتباط عالم خلق با خالق نیز معنی خود را آشکار می‏سازد. در حکمت متعالیه صدر المتألهین، کلیه موجودات عالم امکان، از ملک تا ملکوت، عین ربط و صرف وابستگی به حق تبارک و تعالی شناخته شده‏اند. دکتر دینانی در این بررسی کوتاه، آثار فلاسفه بزرگ اسلامی را از فارابی تا علامه طباطبایی مورد مطالعه قرار داده و هر جا مناسب دیده، به برخی از مکتب‏های جدید فلسفی غرب نیز اشاره کرده است.