وب سایت آثار و اندیشه های حکیم دینانی

۱۳۹۲-۰۸-۱۳

سعدی، معلم اخلاق

صفات اخلاقی که سعدی مطرح می‌کند به این شرح است: باب اول بوستان پیرامون عدالت است، باب دوم احسان، باب سوم عشق، باب چهارم تواضع، باب پنجم رضا، ششم قناعت، هفتم تربیت، هشتم شکر به عافیت، نهم توبه و راه صواب و دهم مناجات و ختم کتاب اینگونه است که از اخلاق یک تعریف جامع و کامل ارائه می‌دهد.
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
course1

واژه «صفت نفسی و صفت اضافی»

‏صفت نفسی به صفتی گفته می شود که شیئ فی حد نفسه و بدون نیاز به مقایسه ‏آن با دیگر اشیاء به آن متصف می گردد. مانند اتصاف جسم به سفیدی یا سیاهی، اتصاف انسان به علم و قدرت، و مانند آن. اتصاف ماهیت به تشخص نیز از این قبیل است.
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

غیب آدمی کجاست؟

امر معقول، دیدنی نیست و به ادراک عقلی در می آید اما هم عقل دارید و هم معقول، این غیب شماست. عقل، غیب شماست اما جهان عقل که جهان غیب شماست یک جهان بی کرانه است که می توانی به غیب اندر غیب، پرده اندر پرده، راه پیدا کنی تا آنجایی که عقل به جایی برسد وبگوید دیگر من ناتوان شدم